Alla mäns prästadöme: Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Åren kring sekelskiftet såg bildandet av en rad kristna mansrörelser, vilkas uppkomst har förklarats som ett resultat av kulturella, politiska och ekonomiska förändringar som ledde dels till ett ifrågasättande av en ”traditionell” genusordning, dels till att religionen i större utsträckning upplevdes som en privatsak. De kristna manlighetsideal som länge hade varit gängse i stora delar av Europa blev ifrågasatta av en sekulär elit som menade att religiositet kännetecknades av kvinnlighet och beskedlighet. Genom att hävda att kristendomen och kyrkan var manliga angelägenheter ville de kristna mansrörelserna samtidigt signalera att religionen hade en självklar plats i den offentliga sfären och på så sätt motverka vad som ofta beskrevs som samhällets avkristnande.

Avhandlingens syfte är att bidra till förståelsen av hur genuskonstruktioner har skapats och omförhandlats i Svenska kyrkans moderna historia. Detta syfte uppnås genom att å ena sidan redogöra för den svenskkyrkliga lekmannaorganisationen Kyrkobrödernas ursprung och utveckling fram till 1978 och, å andra sidan, analysera brödernas uppkomst och verksamhet i relation till teorier om genus, maskulinitet och homosocialitet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/09/012019/11/08