Projektinformation

Beskrivning

Tillgänglighet är ett etablerat område inom forskning, politik och praxis, vilket medfört ett betydande antal förbättringar inom arkitektur och design genom åren. Utrymning kan betraktas som en mycket specifik typ av tillgänglighet, nämligen att kunna lämna en byggnad i en nödsituation. Den åldrande befolkningen med begränsad funktionell kapacitet beaktas emellertid inte fullt ut vid planering av utrymning, och funktionshindrades behov har tills för några år sedan i stor utsträckning förbisetts. Med utgångspunkt i befintlig säkerhets- och tillgänglighetsforskning, syftar det här projektet till att integrera de två områdena och utveckla konceptet Utrymning för att säkerställa att planering och tillvägagångssätt vid utrymning är utformade så att alla samhällsmedborgare beaktas likvärdigt. Sverige och Europa genomgår stora demografiska förändringar på grund av ökad förväntad livslängd, vilket resulterar i en åldrande befolkning och därmed en ökande andel som har funktionella begränsningar. Specifika forskningsfrågor är 1) hur kan variationen i befolkningens funktionella kapacitet operationaliseras, för att beakta alla samhällsmedborgare likvärdigt? 2) Vilka konsekvenser har denna operationalisering på nuvarande utrymningsstrategier? En kategorisering av utsatta grupper i befolkningen och deras funktionella kapacitet kommer att göras, genom att granska faktiska nödsituationer och forskning kring tillgänglighet. Intervjuer med personer som har funktionsbegränsningar och vårdpersonal som arbetar med äldre människor görs för att validera och utveckla kunskapen. Genomförande av utrymning kommer att undersökas i identifierade grupper genom laboratorieexperiment med hjälp av Virtual Reality (VR), där hypotetiska utrymningsscenarier kommer att presenteras och jämföras med en kontrollgrupp av befolkningen utan funktionella begränsningar. Detta kommer att utmynna i ett nytt verktyg för att utvärdera utrymningssystem, en utrymningsskala.

Populärvetenskaplig beskrivning

Accessibility is an established area in research, policy and practice, which has led to a significant number of improvements in building architectural design. Egressibility may be viewed as a specific type of accessibility, namely, exiting a building in case of emergency. This project aims to develop the concept of Egressibility to ensure that egress planning and procedures are designed to equally consider all members of an aging society. Specific research questions are 1) how can the variation in the population’s physical and cognitive capacity be operationalized to equally consider egressibility? 2) what are the implications of this operationalization on current emergency strategies? A categorization of vulnerable populations in light of their egress-related abilities will be performed by reviewing actual emergency scenarios and accessibility research. Semi-structured interviews and focus group discussions with people with functional limitations will also be conducted to further scrutinize egressibility issues of older people. Prioritized groups of people with similar functional profiles will participate in hypothetical egress scenarios via experimental Virtual Reality (VR) to explore their performance compared with a control group of older adults without functional limitations. This will permit the development of a new tool to evaluate egress systems, the egressibility scale.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012021/12/31

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments