Att fånga in och binda koldioxid i perenna odlingssystem

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet ska undersöka om en övergång från ettåriga till perenna spannmål kan bli ett verksamt sätt att hjälpa Sverige att nå sina klimatmål att ha nollutsläpp 2045, och därefter negativa utsläpp. Preliminära studier från USA pekar på möjligheten att inom 10-20 år ersätta våra ettåriga monokulturer med perenna polykulturer. Effekten på kolinlagring i marken är mycket stor – teoretiskt skulle en sådan omställning på Sveriges spannmålsareal innebära att 30% av målet uppfylls. Samtidigt skulle en sådan övergång resultera i en lång rad positiva
synergieffekter, såsom kraftigt minskad erosion och näringsläckage, minskad användning av bekämpningsmedel och energi i lantbruket, förbättrad ekonomi i jordbrukssamhällen, och förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald. Den första kommersiella odlingen av ett nyligen domesticerat perennt spannmål, intermediate wheatgrass (IWG, Kernza) är redan i gång. Fortsatt förädling av IWG går nu mycket snabbt och agroekologiska studier i full skala är angeläget. Projektet är uppdelat i fyra delar:
1/ bestämma teoretisk potential för kolinlagring vid odling av perenna polykulturer och jämföra med andra metoder för kolinlagring;
2/ fluxmätning av
växthusgasutbytet i odling av IWG och konventionell växtföljd;
3/ modellering för att undersöka potentialen för
uppskalning;
4/ diskutera strategier för uppskalning av perenna polykulturer i Sverige.

Den sista forskningsfrågan innehåller omfattande arbete med intressenter från hela livsmedelskedjan.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/10/012026/09/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Sveriges lantbruksuniversitet (Medsökande)
  • The Land Institute (Medsökande)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jordbruksvetenskap
  • Klimatforskning
  • Naturgeografi
  • Tvärvetenskapliga studier