Kunskapssamhällets bärare. En studie av professionernas historiska framväxt och nutida samhälleliga betydelse i Sverige

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att klart definiera och förklara fenomenet professioner, deras specifika dynamik och samhälleliga betydelse. Projektet strävar efter att kartlägga professionernas uppkomst och utveckling samt att söka förklara varför de uppstår och förändras.

Våra beskrivningar och analyser söker avgöra när ett yrke övergår till att vara en profession och att identifiera betingelser, processer, orsaker och underliggande mekanismer till professionalisering. Professionell yrkesutövning kan ses som en viss typ av samhällelig eller social styrning jämförbar med och relaterad till politisk, byråkratisk och ekonomisk styrning eller marknadsstyrning.

Den nutida perioden från cirka 1980 kännetecknas av att professionell styrning med kunskap, etik, kollegialitet och autonomi har utmanats starkt av dessa andra styrformer. En mer allmän degradering av och ifrågasättande av kunskap, expertis och professionalism jämte internationalisering och det digitala samhällets spridning av sådan kunskap är ytterligare förändringar som utmanar professionell yrkesutövning. Sådana nutida samhällsprocesser gör det angeläget att undersöka hur de påverkat det professionella landskapet och hur vissa professionella kompetensfält därmed har utvecklats och förändrats.

Finansiär: Vetenskapsrådet
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012018/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete