Kristen manlighet – en modernitetens paradox. Män och religion i en nordeuropeisk kontext 1840-1940

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Inom modernhistorisk mansforskning har man ofta utgått från religion som en privat angelägenhet knuten till den kvinnliga sfären och därför utan relevans i männens värld. Hur kommer det sig då att stora grupper män engagerade sig för kyrka och kristen tro? Detta utgjorde startpunkten för projektet ”kristen manlighet - en modernitetens paradox.

Inom modernhistorisk mansforskning har man ofta utgått från religion som en kvinnlig angelägenhet utan relevans i männens värld. Hur kommer det sig då att så stora grupper män engagerade sig för kyrka och kristen tro? Detta utgjorde startpunkten för projektet ”kristen manlighet”, vars övergripande syfte var att undersöka sambandet mellan kristen tro och konstruktionen av manlighet i en nordeuropeisk kontext 1840-1940. En viktig utgångspunkt har varit den av genus- och religionsforskare hävdade tesen om kristendomens feminisering under 1800-talet, vilken ställs mot den av andra forskare konstaterade religiösa och kyrkliga revitaliseringen i konfessionalismens tecken under samma period. Medan feminiseringstesen utgår dels från den samtida liberala diskursens syn på religion som en privatsak knuten till den kvinnliga sfären, tar företrädarna för revitaliseringstesen sikte på de sektorer i samhället som behärskades av män. Projektgruppen har också tagit fasta på sambandet mellan religion och nationell identitet samt hypoteser om den hotade manligheten och strategier för att befästa manlig identitet.

Våra undersökningar visar att samhällsengagemang på kristen grund var en viktig komponent i den kristna manligheten. Ett annat utmärkande drag är strävan att omkoda klassiska, i den borgerliga diskursen feminint konnoterade kristna ideal till manliga dygder och att instrumentalisera sekulära manlighetsideal och manlig kampanda för kristna syften.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2004/01/012010/12/31