Civilsamhälleseliter: Nya perspektiv på civilsamhälle i Kambodja och Indonesien

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Stöd till civilsamhället har kommit at utgöra en viktig del av utvecklingsbistånd. I låginkomstländer och nya och instabila demokratier anses civilsamhällesaktörer kunna bidra till att bekämpa fattigdom, främja jämställdhet och demokrati och bidra till hållbar utveckling. Detta projekt förnekar inte att specifika civilsamhällesaktörer kan ha dessa positiva egenskaper, men projektet syftar till att dels problematisera civilsamhällesbegreppet genom att utmana den dominerande föreställningen om civilsamhället som främst bestående av formella, ofta professionella, icke-statliga organisationer (NGOs), dels undersöka maktrelationer inom civilsamhället och bildandet av eliter inom såväl som bortom denna samhällssfär.

Detta görs genom djuplodande fallstudier av civilsamhällesorganisationer och nätverk i två sydostasiatiska länder: Kambodja som rört sig i riktning mot mer repression och minskat utrymme för civilsamhällesaktörer och Indonesien som upplevt ökade möjligheter för civilsamhällesaktivism sedan sammanbrottet för den auktoritära Suhartoregimen 1998. Fallen inkluderar både civilsamhällessektorer som exponeras för omfattande bistånd och organisationer och nätverk som inte är beroende av utländsk finansiering.

Projektet bidrar med nya perspektiv på civilsamhälle i Kambodja och Indonesien, men det har också implikationer för en mer generell diskussion kring “elitseringsprocesser” inom civilsamhället. Civilsamhällesforskningen har ofta påtalat förekomsten av konflikter och ojämlikheter inom civilsamhället, men det saknas analyser av hur detta bidrar till skapandet av civilsamhälleseliter. Samtidigt har elitteorier inte tillämpats på civilsamhället. Projektet är innovativt genom att kombinera dessa två forskningsfält.

Mer precist handlar det om att undersöka hur eliter skapas inom civilsamhället och hur elitgrupper inom civilsamhället interagerar med andra elitgrupper. Projektet utgår från ett övergripande ramverk inspirerat av Bourdieus fältteori. Detta teoretiska perspektiv betonar samarbete och konflikt mellan olika aktörer och hur detta påverkar makt- och statusrelationer. Genom kvalitativa fallstudier identifieras olika former av elitskapande (t ex relaterat till rekrytering av ledare inom civilsamhällesorganisationer) samt elitinteraktion (genom att studera hur civilsamhälleseliter interagerar med politiska och ekonomiska eliter). Projektet kommer att använda sig av semistrukturerade och biografiska intervjuer, observationer och analys av dokument.

Projektet är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Kambodja och Indonesien. Samtliga deltagare har gedigen erfarenhet av forskning kring civilsamhälle i Sydostasien. Syftet är att bidra till en ny förståelse av civilsamhälle i Kambodja och Indonesien, men också till teoriutveckling genom att kombinera elitteori och civilsamhällesforskning på ett sätt som inte tidigare gjorts. Resultaten kommer även att kunna ha betydelse för praktiker inom institutioner for globalt utvecklingssamarbete och för civilsamhällesaktivister. Studier av civilsamhälleseliter har implikationer för synen på vilken roll civilsamhällesaktörer kan spela i fattigdomsbekämpning och demokratifrämjande.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012020/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • Swedish Research Council

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fria nyckelord

  • civilsamhälle
  • eliter
  • Kambodja
  • Indonesien