Kliniska studier av mikrovaskulär lambåer vid rekonstruktion av huvud- och halsområdet

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Cancer i huvud-/halsområdet är världens sjätte vanligaste cancerform och förekomsten ökar[1]. För stora tumörer i käke/munhåla/svalg rekommenderas i kurativt syftande kombinationsterapi med, i många fall extensiv kirurgi, inklusive primär rekonstruktion med fri mikrovaskulär lambå (MVL), och postoperativ strålbehandling. Större resektioner som kräver rekonstruktion med MVL är dock påfrestande för
patienten och medför i många fall stor morbiditet, en viss risk för mortalitet, och alltid en lång period av konvalescens och påverkan på livskvalitet. Dessutom förekommer olika typer av komplikationer till behandlingen, såväl kirurgiska som medicinska. Trombotisering av en fri mikrovaskulär lambå kan leda till att vävnaden går i nekros och att patienten måste genomgå ytterligare operationer och ibland en ny rekonstruktion t.ex. med en ny fri lambå.

Skånes Universitetssjukhus i Lund är sedan många år ett av få sjukhus i landet där ovanstående operationer genomförs, och i nuläget genomgår cirka 40 patienter årligen kombinationsbehandlingen med MVL-kirurgi och strålbehandling. Detta gör att en väl upparbetad organisation finns genom hela patientförloppet, vilket underlättar genomförandet av de planerade projekten. Vid Skånes Universitetssjukhus i Lund används vadben (fibula-lambå) och skulderblad (scapulalambå) för att rekonstruera vävnadsdefekter i behov av ben. För mjukdelsrekonstruktion används fasciokutana lambåer från underarm (radialislambå) och lår (ALT-lambå) i första hand.

Patientens egen upplevelse av funktion efter omfattande kirurgi med efterföljande rekonstruktion är viktig att följa upp och få studier är publicerade i den internationella litteraturen. Vi kommer att avvända en patientenkät som heter FACE-Q Head and Neck Cancer. Face-Q Head and Neck Cancer ett internationellt validerat PROM instrument för att illustrera patientens upplevelse av behandlingen. Inom detta fält är också publicerade studier få vad gäller livskvalitet. Forskargruppen har ombesörjt översättning av formuläret från engelska till svenska. I samband med detta projekt kommer instrumentet att användas för första gången på en svensk kohort.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/07/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi