Makten över skogen: En rättsekonomisk analys av en förändrad spelplan

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Bakgrunden till projektet är dels den tilltagande intensiteten i offentlig debatt om skogsbruket i Sverige, dels pågående juridiska processer om hur skogsbruket får bedrivas. Det är av intresse för akademin, de gröna näringarna, politiken och en bredare allmänhet att få ökad kunskap om varför konflikterna finns och tenderar att intensifieras. Den nya Skogsvårdslagen kom 1993, Sverige gick med i EU 1995 och Miljöbalken infördes 1998. Detta är institutionella förändringar på tre för skogsbruket viktiga områden som alla genomfördes
för 25 år sedan eller mer. Forskning har tidigare visat att stabila demokratier kan utveckla så kallad Economic Sclerosis där olika intressegrupper med tiden växer in i institutionerna och utverkar fördelar åt de egna medlemmarna. En hypotes är därför att vi nu har börjat se effekterna av 1990-talets institutionella förändringar, där grupper som inte har formell äganderätt i skogen lärt sig utnyttja regleringsmiljön som verktyg för sina intressen.

Syftet med projektet är att nå ökad kunskap om drivkrafter, aktörer och bredare
konsekvenser genom två separata men komplementerande studier. En studie som med ekonomisk metod undersöker drivkrafterna bakom konflikterna och identifierar vinnare och förlorare av utvecklingen, en studie som med juridisk metod syftar till att ge detaljerad insyn i processen som leder till förändrade regler för skogsbruket.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2024/02/012025/04/30

Finansiering

 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Nationalekonomi
 • Juridik
 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • Rättigheter
 • Rättsekonomi
 • Public Choice
 • Skogsbruk
 • Hållbarhet
 • Äganderätt
 • Mänskliga rättigheter