Brottsoffer och rätten till straff

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets mål är att besvara följande fråga: har brottsoffer en moralisk rättighet att straffa brottets förövare, eller åtminstone att samhället straffar dem? Jag avser att kritiskt granska två teorier som försöker rättfärdiga straff som en rättighet hos brottsoffer: (a) rätten till straff härleds från rätten till självförsvar; (b) rätten till straff är en rätt till upprättelse.

Projektets mål är att besvara följande fråga: har brottsoffer en moralisk rättighet att straffa förövare, eller åtminstone att samhället straffar dem?

Jag skiljer mellan två rättigheter hos brottsoffer. (1) En till staten delegerad rättighet gentemot alla andra att själv straffa förövaren. (2) En rättighet gentemot staten att denna straffar förövaren. Den förstnämnda är en rättighet till självförsvar som omvandlas till en rättighet att i efterhand straffa en missdådare. Den sistnämnda däremot uppstår helt enkelt på grund av att offret har utsatts för brott.

Mitt mål är att utvärdera dessa två teorier. Två frågor uppstår: (a) existerar rättigheten som teorin argumenterar för och hur mer exakt ska vi i så fall förstå den? (b) Om den existerar, kan den också ligga till grund för ett rättfärdigande av straff?

Preliminära resultat:

Rättigheten (1) kan inte undvara tanken att brottslingar förverkar vissa rättigheter, men detta faktum är inte ett så stort problem som många tror. Den måste kompletteras med andra överväganden för att kunna rättfärdiga ett straffsystem liknande vårt eget.

Rättigheten (2) utmynnar vid närmare granskning i den mer bekanta rättigheten gentemot staten att bli behandlad som jämlik med alla andra medborgare. De skäl ett brottsoffer har för att vara missnöjd med att staten inte straffar förövaren kan inte rättfärdiga något straffsystem, utan utgör snarare bara ett rimlighetsvillkor på ett straffsystem som rättfärdigas på något annat sätt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012012/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi