CRISIS, Tema vid Pufendorfinstitutet

Projektinformation

Beskrivning

Tvärvetenskapligt Tema vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet

Populärvetenskaplig beskrivning

Ordet ”kris” verkar binda samman vår värld med olika trådar i en nationsövergripande krisberättelse. Ibland ingår begreppet i populistisk och apokalyptisk retorik, ibland som ett inslag i politiska strategier för att motivera exkluderings- eller åtstramningsåtgärder. Men ordet kan även användas för att beskriva plötsliga händelser som rycker undan grunden för vardagslivet och leder till långvarigt lidande som sliter isär livsvärldar, livsuppehällen och samhällen.

Inom Temat CRISIS undersöks de sociala asymmetrier i form av kön, etnisk bakgrund och klass som kommer till uttryck i en kris. Det är emellertid sällan aspekter som dessa lyfts fram i tolkningar av kriser, i krisers inverkan på olika nivåer och i de politiska insatserna för att hantera kriser och deras efterverkningar. De vanliga infallsvinklarna på kriser har inte hunnit ta till sig den tilltagande komplexiteten i de socioekonomiska och politiska system som hanterar kriser och de olika former en kris kan ta när den kastas mellan globala och lokala nivåer. De olika tidsutsträckningarna för en kris analyseras sällan och man tenderar att bortse från skillnaderna mellan krisen som ett nödtillstånd, krisen som en väg mot förnyelse och krisen som ett konstant tillstånd, ett nytt normaltillstånd med förlängda problem.
Dessa förhållanden fordrar nya och kritiska perspektiv på studiet av kriser. Inom Temat CRISIS kommer begreppsbildningen kring ordet ”kris” noggrant att utforskas samtidigt som tvär- och flervetenskapliga undersökningar kommer att genomföras om sambanden mellan olika typer av kriser, de ekonomiska, politiska och ideologiska aspekterna av kriser samt de socialt differentierade och ojämlika konsekvenserna av kriser.

För att förstå komplexiteten i akuta händelser kommer fyra fokusområden noggrant att undersökas inom ramen för temat CRISIS: (1) klimatförändringar, (2) konflikter, (3) folkförflyttningar och (4) global hälsa. Även om dessa områden ofta analyseras var för sig brukar de ha ett samband och bygger på så sätt upp den politik, de realiteter och de upplevelser som kriser utgörs av.
AkronymCRISIS
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/02/012019/11/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • kris
  • tvärvetenskap
  • klimatförändringar
  • konflik
  • folkförflyttningar
  • global hälsa