Konsumtionskulturer

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Forskningsnoden Konsumtionskulturer vill profilera, stimulera och utveckla forskning kring konsumtionspraktiker i bred bemärkelse. I noden möts forskare, doktorander och mastersstudenter med olika ämnesbakgrund, huvudsakligen från Institutionen för kulturvetenskaper, men också från andra institutioner. Vi vill fördjupa granskningen och förståelsen av själva fenomenet konsumtion med hjälp av den mångfald av teoretiska, metodiska och empiriska perspektiv, forskningsfält och debatter som ryms inom dagens konsumtionsforskning. Till exempel samsas aktuella diskussioner kring återbruk, marknadsmekanismer och social exkludering, kulturell appropriering, AI och digitala spår samt kulturekonomi, med kulturhistoriska infallsvinklar på exempelvis merchandising av religiösa symboler eller konsumtionens mediala infrastruktur.

Genom att tala om konsumtionskulturer i plural understryks hur olika sätt att socialt och kulturellt organisera konsumtion resulterar i varierande praktiker, materialitet och samhälleliga konsekvenser, liksom specifika normer, värderingar och kulturella betydelser – vilka ibland kan hamna på kollisionskurs.

Nodens verksamhet består av seminarier, workshops och gästföreläsningar

Populärvetenskaplig beskrivning

Forskningsnoden Konsumtionskulturer vill synliggöra och lyfta fram aktuell forskning kring konsumtionssamhälle och konsumtionskulturer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012023/01/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Kulturstudier

Fria nyckelord

  • konsumtion, konsumtionssamhälle, konsumtionskulturer, konsumtionspraktiker, värde, normer, hållbarhet, mat, mode, smart teknik, varumärke, community, makt, ekonomi, kollaborativ ekonomi, materialitet, kritiska konsumtionsstudier
  • cultures of consumption, consumer practices, sustainability, critical consumer studies, food, fashion, collaborative economy, power, materiality, smart technology