Projektinformation

Beskrivning

Theme at The Pufendorf Institute for Advanced Studies

Populärvetenskaplig beskrivning

Utvecklingen av nya genredigeringstekniker som CRISPR-Cas9 har skapat en revolution inom biologisk och medicinsk forskning. De innebär möjligheter att göra precisa och riktade förändringar i arvsmassan på alla slags organismer, från mikroorganismer till människor. Inom växtförädlingen finns förhoppningar att kunna utveckla nya grödor som är bättre anpassade till ett framtida förändrat klimat. Inom medicinen förväntas dessa tekniker innebär nya möjligheter att diagnostisera och behandla svåra sjukdomar, men de kan också användas för att göra bestående förändringar av människans arvsmassa. Utvecklingen väcker många frågor av etisk, social och juridisk natur. Hur dessa tekniker ska tillämpas och regleras är ytterst en fråga för hela samhället och förutsätter en bred debatt där olika röster kan komma till tals.

Inom temat CRISPRideas vill vi följa och analysera denna debatt, hur den historiskt har utvecklats och vilka faktorer som har påverkat olika synsätt och ställningstaganden. Genom jämförande analyser av debatten i framförallt de nordiska länderna, men även globalt, kommer vi att undersöka hur vetenskaplig kunskap, värderingar och normer har påverkat såväl experter som allmänheten och olika intressenter i deras uppfattning om de nya genredigeringsteknikernas möjligheter och risker.
AkronymCRISPRideas
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/10/012020/06/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • genome editing
  • medicine
  • plant breeding
  • debate