Den digitala eleven - utmaningar och möjligheter med datorn som instrument i musikundervisningen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Undervisning med hjälp av digitala verktyg är ett område som skrivs fram och betonas i styrdokumenten för grund- och gymnasieskolan. Lärare på estetiska programmet har identifierat att det finns stora möjligheter och utmaningar i att undervisa i och arbeta med elever som har datorn som instrument dvs EDI (elektroniskt digitalt instrument). Projektet har ett dubbel syfte: 1) att generera kunnande om vad undervisning om och i EDI innebär för lärare och elever vid estetiska programmet samt lärare och studenter vid lärarutbildning i musik, samt 2) att utveckla och samla erfarenheter av en modell för praktiknära forskning där lärares frågor lyfts via huvudmännens stödstruktur för vetenskaplighet i skolan till ett fullskaligt forskningsprojekt där universitetsforskare samarbetar med lärare och elever i gymnasieskola, lärare och lärarstudenter i lärarutbildning i att utveckla vetenskapligt kunnande. Projektet är relevant både utifrån ett professions- och forskningsperspektiv eftersom det finns relativt få undersökningar och lite kunnande om EDI som en del av undervisning. Studiens design bygger på Educational Design Research, vilket här innebär att undervisningen och dess utfall undersöks och analyseras genom ett antal iterativa cykler. Interventioner i klassrum kombineras med regelbundna möten där forskare och lärare i skola och lärarutbildning möts för analys av undervisning, metodiska diskussioner samt bearbetning av relevant forskningslitteratur. Projektet kommer därför inte bara att generera en vetenskaplig förståelse av vad EDI innebär i det aktuella sammanhanget, utan även bidra till utvecklingen av konkreta undervisningsmodeller grundade i forskning och beprövad erfarenhet med relevans för skolväsendet, lärarutbildningen och forskarsamhället. Dessutom belyser projektet de utmaningar och möjligheter som uppstår när representanter från skolor och universitet strävar efter en jämlik samverkan i denna typ av modell för praktiknära och praktikutvecklande forskning. Projektet är finansierat av ULF-medel och sker i samarbete med Rytmus Malmö och Ystad Gymnasium.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/07/012023/06/30

Samarbetspartner