Den judiske modernisten: antisemitism, självidentifikation och den svenska modernismens historiografi

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

De antisemitiska inslagen i den samtida receptionen av Isaac Grünewalds (1889–1946) verk är väldokumenterat. Vilken inverkan den antisemitiska diskursen hade på Grünewalds konstnärliga gärning, självidentifikation och historieskrivningen om honom och hans konst har dock ej tidigare undersökts vetenskapligt. Projektets syfte är att undersöka hur antisemitiska föreställningar om den ”judiske konstnären” inverkat på såväl den samtida receptionen av Grünewalds verk som den senare historieskrivningen. Fokus kommer att ligga på hur han utifrån den antisemitiska diskursen såväl stereotypiserats som individualiserats samt hur de schabloner som skapats förändrats, förskjutits eller kvarstått över tid. Projektets övergripande teoretiska ramverk utgår från Michel Foucaults diskursteori och historiekritik samt Hayden Whites analyser av den historievetenskapliga och historiefilosofiska texten som litterär form. Projektet målsättning är att bidra med en ny infallsvinkel på den svenska konsthistorieskrivningen. Ett perspektiv där den antisemitiska röst som inkorporerats i historieskrivningen – även där det inte finns någon antisemitisk avsikt – kan synliggöras och därmed problematiseras.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012016/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora