Den räta linjens hegemoni: Lantmäteripraktik och gränsdragningar under skiftesreformerna 1783–1864

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingen behandlar lantmätarnas kunskapsproduktion och kartpraktiker under svenska Storskifte och Laga skifte, sent 1700-tal till mitten av 1800-talet.

Jag ämnar studera de nya teorier, tekniker och metoder som uppkom under skiftesverksamhetens gång, med utgångspunkt i dess senare strävan efter likformighet i utförandet av gränslinjer. Detta utifrån bland annat de stadgor, instruktioner, avhandlingar och läroböcker som trycktes under perioden, men även genom brevväxlingar och andra källor, som enskilda lantmätares bouppteckningar. Mina teoretiska perspektiv kommer ifrån STS-fältet om kunskapsproduktion som en social praktik där aspekter som hur kunskap spreds och togs upp av individer anses vara grundläggande för den historiska analysen. Den ”räta linjen”, eller rätlinjighet, är ett analytiskt begrepp som ska följa med genom avhandlingsarbetet och ska ses illustrera den förändring lantmäterifältet ska ha gått igenom, men det är också ett koncept som kommer påvisas ha figurerat i lantmätarnas praktiker. Det är även en förändring i arbetspraktiken jag, nu i början på avhandlingsarbetet, tycker mig kunna uttyda i jämförelsen mellan kartor från Storskiftet och följande Laga skiftet. Huruvida idéer om rätlinjighet kan ses ha speglat hela verksamhetens förhållande till och uppfattning om den egna praktiken är något som ska undersökas vidare.
Kort titelDen räta linjens hegemoni
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/09/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria
  • Teknikhistoria
  • Historia

Nyckelord

  • Vetenskapshistoria
  • Kunskapskulturer
  • 1800-tal
  • Lantmäteri
  • Kartografi