Detektering av inre defekter i fyllingsdammar genom övervakning med geoelektrisk tomografi

Projektinformation

Beskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att ta fram bättre metoder för tillståndskontroll och övervakning av fyllningsdammar, som underlag för fortsatt säker drift med hög tillgänglighet över lång tid. Detta ska uppnås genom att i tidiga skeden detektera onormala läckageflöden och inre erosion som kan äventyra dammens stabilitet. Projektets mål är att anpassa och utveckla geoelektrisk (DCIP) tomografi till ett verktyg som fungerar för rutinmässig övervakning. I delmålen ingår att vidareutveckla, anpassa och automatisera de olika stegen i mätning, databearbetning och tolkning för att hantera mätstörningar och de speciella 3D geometrierna i svenska dammar. Vidare att testa och utvärdera detta genom automatiserade långtidsmätningar med DCIP, temperatur, vattennivåer,
etc. på två fyllningsdammar, i Älvkarleby samt vid Näs kraftstation. Variationer i DCIP data ska analyseras mot
referensdata och användas för att anpassa och testa modeller för flödesberäkning.
Kort titelÖvervakning av fyllningsdammar med geoelektrisk tomografi
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/07/012022/12/31