Utveckling av behandling för mitokondriell sjukdom

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Mitokondrier finns i så gott som alla celler i människokroppen och det är här som energi vi får i oss via födan slutligen omvandlas till cellernas eget energisubstrat, ATP, i den serie reaktioner som kallas för andningskedjan. Störningar i mitokondriernas funktion kan vara förvärvade, som vid Alzheimers- eller Parkinsons sjukdom, eller orsakade av mutationer i arvsmassan, som i fall av metabol sjukdom hos barn. Det är först på senare tid som mitokondriernas roll vid kroniska neurologiska tillstånd uppmärksammats och få av de genetiska sjukdomarna är välbeskrivna. Det finns inte några läkemedel specifikt mot miotkondriell dysfunktion att tillgå.
Störningar i mitokondriell funktion kan ta sig väldigt varierade kliniska uttryck. Barn med svåra störningar klarar sig inte mer än timmar eller dagar efter förlossningen, medan barn som bara har partiell nedsättning av funktionen i en viss del av andningskedjan kanske inte uppvisar några symptom alls förrän kroppen utsätts för hög metabol stress, som vid en infektion. När den mitokondriella sjukdomen väl blivit symptomatisk kan en rad organsystem som kräver hög tillgång till ATP påverkas vilket kan leda till livshotande svikt i bland annat hjärta, lever, njurar och hjärna. I den åldrade människan är den minskade mitokondriella funktionen, och de energidefekter kroppens celler därmed får, en del av patologin bakom flera kroniska sjukdomar.
Ett par substanser med möjlig effekt på den mitokondriella andningskedjan finns beskrivna. Idebenone är en syntetisk analog av co-enzym Q10, ett protein i andningskedjan, med vilken man har genomfört kliniska prövningar för bland annat Alzheimers sjukdom utan övertygande resultat. Metylenblått är en substans som länge varit känd som färgämne men som även används kliniskt som antidot till vissa förgiftningar. Sentida forskning har visat att metylenblått kan öka funktionen av cytokrom-c-oxidas, även det en del av mitokondriernas andningskedja, och därmed gjort ämnet till en potentiell drogkandidat för mitokondriella sjukdomar. Substansen används tidvis redan idag vid svåra fall av organsvikt inom intensivvård of label. Vidare har en samarbetspartner i sin forskningsportfölj ett antal substanser med förmodad effekt på andningskedjan med potential som framtida läkemedel.
Det aktuella forskningsprojektet syftar till att med högupplöst respirometri utvärdera kemiska molekyler som kan ge en ökad respiratorisk funktion hos celler från patienter med misstänkt eller verifierad mitokondriell sjukdom. Om en defekt cellulär respiration i humana celler från faktiska patienter går att återställa är det ett första steg mot en kliniskt användbar medikamentell behandling mot denna diversa och allvarliga sjukdomsgrupp. De celltyper som kommer att användas är blodceller (blodplättar samt vita blodkroppar) och fibroblaster (från hudprov) som tagit i samband med provtagning för andra pågående studier.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/05/01 → …

Finansiering

  • Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
  • Crafoordska stiftelsen

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
  • Farmakologi och toxikologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

  • mitokondriell sjukdom
  • komplex I
  • respiration
  • blodceller