Att göra delaktighet: en studie om folkbibliotekens (folk)bildande och demokratiska funktion i en digital samtid - förutsättningar, hinder och möjligheter

  • Olsson Dahlquist, Lisa (PI)

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Mitt forskningsintresse rör folkbibliotekens demokratiska funktion i ett digitalt och socialt hållbart samhälle.

På folkbibliotek runt om i Sverige arbetar man idag med olika former av lärsatsningar och med att ge hjälp och stöd i människors vardagliga användning av digitala tjänster, ett arbete som ofta beskrivs som främjandet av digital delaktighet.

Bibliotekens demokratifrämjande uppdrag samt uppgiften att med att arbeta för en ökad digital delaktighet har också förstärkts i och med den nya bibliotekslagen som trädde i kraft år 2014. Demokratiska motiv lyfts ofta fram som en viktig anledning till folkbibliotekens arbete med digital delaktighet. Det vill säga, målet är att bidra till ett samhälle där medborgarna har möjlighet att delta på lika villkor. Samtidigt kan folkbibliotekets arbete för en ökad digital delaktighet också ses i ljuset av ett förstärkt fokus på lärande och utbildning i samhället i stort, inte minst som ett led i den informations- och kommunikationsteknologiska utvecklingen.

I fokus för mitt avhandlingsprojekt står relationen mellan folkbibliotekens demokratifrämjande uppdrag och arbetet med att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för lärande och delaktighet i kulturlivet genom ny informations- och kommunikationsteknologi. Genom en praktiknära studie undersöker jag hur ovanstående uppdrag kan tillföras mening och förstås, samt på olika sätt omsättas i handling. Metodologiskt används en kvalitativ ansats där jag genomför intervjuer, observationer samt dokumentanalys.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/09/012019/06/30