Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik, -lärares beskrivningar och hur deras TPACK påverkar undervisningen

  • Ollinen, Karin (Forskare)

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i dagens skola innebär en stor mängd möjligheter och utmaningar. Inga snabba och enkla svar finns på frågan hur under­ visning sker på bästa sätt när digitala verktyg finns att tillgå. Goda ämneskunskaper behöver kombineras med pedagogiska kunskaper samt kunskaper i användning av digitala verktyg. I studien används ramverket TPACK som står för “Technological Pedagogical Content Knowledge”. Ramverket handlar om att lärarnas olika kompetenser behöver samverka och påverka varandra för att god undervisning ska ske.
Denna studie fokuserar på användningen av digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik. Fyra lärare på högstadiet intervjuas och följs när de genomför lektioner i de naturvetenskapliga ämnena. Även digitala rum som används i undervisningen studeras. Avhand­ lingen har ett ämnesdidaktiskt fokus, men även allmän­ didaktiska och administrativa delar berörs.
Resultatet visar att lärarnas syfte med användningen av digitala verktygen ser olika ut. Detta påverkar diskussioner­ na kring lärarnas val av digitala verktyg och pedagogiska angreppssätt när ett ämnesinnehåll ska kommuniceras med eleverna. Förhoppningen är att denna avhandling ska bidra till att öka lärare och skolledares förståelse för vikten av att göra medvetna val när digitala verktyg används. Om medvetenheten är hög kring komplexiteten i framgångsrik undervisning med hjälp av digitala verktyg, kan fortbild­ ning organiseras och anpassas på ett e ektivt sätt. Ska potentialen i de digitala verktygen kunna nyttjas i större utsträckning inom den naturvetenskapliga undervisnings­ praktiken, nns det mycket som tyder på att det behövs ett större fokus på den ämnesdidaktiska användningen.
Kort titelDigitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/122019/11/29

Nyckelord

  • Naturvetenskaplig undervisningspraktik
  • digitala verktyg
  • TPACK