Discourse, vision and cognition

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Medan det finns en mängd psykolingvistiska experimentella studier om mappningar mellan språk och seende på ett ord- och meningsnivå, finns nästan inga studier om hur talare uppfattar, konceptualiserar och spontant beskriver komplexa visuella scener på diskursnivå. Boken syftar till att fylla denna lucka.

Jag undersöker dynamiska processer kopplade till bildavläsning och bildbeskrivning samt de underliggande kognitiva processerna. Vad uppmärksammar vi visuellt när vi beskriver något verbalt? Hur konstruerar vi meningsfulla enheter av en scen under bildavläsningen? Hur beskriver vi en scen vid olika tillfällen för olika ändamål? Finns det individuella skillnader i hur vi beskriver och visualiserar en scen?

Utgångspunkten i denna bok är verbala enheter i bildbeskrivningen och visuella enheter under bildavläsningen. Betraktare uppfattar bilden på olika detaljnivåer, mentalt gruppera elementen på ett visst sätt och tolkar både vad de ser och hur bilden förefaller för dem. Allt detta återspeglas i den stegvisa processen av bildavläsning och bildbeskrivning. De transkriberade bildbeskrivningarna - inklusive prosodi, pauser, interaktionella och emotionella aspekter - innehåller inte bara idéer om konkreta föremål, deras former, kvalitéer och rumsliga relationer utan även beskrivarnas intryck, associationer och attityder. Detta ger oss möjlighet att studera den komplexa dynamiken av tankeprocesserna som pågår under observationen och beskrivningen av en scen.

Jag kombinerar ögonrörelseprotokoll och verbala protokoll som ‘two windows to the mind’ för att belysa de bakomliggande kognitiva processerna.

Bok: Discourse, vision and cognition (Benjamins 2008)
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012008/12/31