Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Jag studerar hur torkan används som symbol för döden i Gamla Testamentet och hur dessa bilder förhåller sig till äldre föreställningar i de kanaaneiska texterna från Ugarit i Syrien (ca 1300-tal f.Kr.). Jag undersöker hur den brännande solen framställs som torkans orsak och dödens verktyg och följer litterära och lingvistiska uttryckssätt som ärvts från en gemensam nordvästsemitisk bakgrund.

Avhandlingen behandlar relationen mellan de israelitiska religiösa texter vi kallar Gamla Testamentet eller den Hebreiska Bibeln och de närbesläktade, fast äldre kilskriftstexterna från Ugarit i dagens Syrien, texter som bland annat beskriver hur guden Baal bekämpar sina fiender Yamm (Havet) och Mot (Döden). Dödsgudens makt över världen beskrivs många gånger i termer av förbrännande torka som hindrar fruktbarheten. Jag undersöker hur denna död/torka-föreställning återkommer på många platser i Gamla testamentet, t.ex. i berättelsen om Elia på Karmel (1 Kung 17-18), i slutet av Malakis bok, i Hoseas och Joels böcker och på andra ställen. Föreställningen om torkan som uttryck för dödens makt transformeras i takt med den israelitiska monoteismens framväxt, och jag studerar hur denna ursprungligen fientliga makt bit för bit görs till en del av Jahves härskardöme över världen.

Avhandlingens frågeställningar kan sammanfattas så här:

”Hur förhåller sig begreppen torka, död och solen till varandra i den ugaritiska religiösa litteraturen, hur används dessa begrepp som metaforer för att uttrycka grundläggande idéer i ugaritisk myt och teologi? Hur överlever och återkommer dessa begrepp och deras användning i det gamla Israels litteratur och religion? Hur kan dessa gamla reminiscenser bidra till att kasta ljus över tolkningen av svåra passager i den bibliska texten och över förhållandet mellan Gamla testamentets teologi och de omkringliggande nordvästsemitiska kulturerna? I study how drought is used as a symbol of death in the Old Testament and how these images relate to similar conceptions in the Canaanite texts from Ugarit (c. 14th century BC). I examine how the burning sun is presented as the cause of drought and as a tool of the god of death, and look at how these literary and linguistic expressions are inherited from a common North West Semitic background.

The thesis deals with the relationship between the Israelite religious texts we know as the Old Testament or the Hebrew Bible and the closely related, but older cuneiform texts from Ugarit in modern Syria, texts that amongst other things describe how the god Baal fight his enemies Yamm (Sea) and Mot (Death). The dominion of the god of death is often described in terms of the burning drought that prevents fertility. I examine how this death/drought-motif recurs in many places in the Old Testament, such as the story of Elijah on Carmel (1 Kgs 17-18), at the end of the book of Malachi, in the books of Hosea and Joel and in other places. The concept of drought as a reflection of the power of death is transformed as Israelite monotheism emerges, and I study how this initially hostile power step by step becomes a part of Yahweh's own retinue.

The basic questions are:

1) How do the concepts of drought, death and the sun relate to each other in the Ugaritic religious literature; how are these concepts used as metaphors to express basic tenets of Ugaritic myth and theology?

2) How are these concepts and their uses reflected in the literature and religion of Ancient Israel? How can the identification of these ancient reminiscences of a shared North West Semitic religious background help shed light on the interpretation of various passages in the Biblical text and on the relationship between the Old Testament and that of the surrounding North West Semitic culture?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/09/012011/12/31