Dynamiska rättigheter

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Mitt primära syfte är att utforska en oortodox uppfattning om naturliga rättigheter: att deras innehåll och styrka bestäms av av hur vi handlar snarare än av att i vi har förmågan att handla. Det är oklart i vilken utsträckning denna dynamiska syn på rättigheter kan försvaras, men den förtjänar en chans, i ljuset av de svårigheter som konkurrerande synsätt ställs inför.

Syftet med projektet är att utforska tanken att en persons rättigheter är dynamiska -- baserade på hur han eller hon handlat tidigare, snarare än själva handlingsförmågan.

Valet mellan rättighetsuppfattningar är fundamentalt för vår förståelse av rättigheter, vilket gör att projektet har avsevärd teoretisk betydelse. Men även den praktiska betydelsen är stor, eftersom olika teorier om rättigheter har olika implikationer för vilka rättigheter vi har. Den dynamiska synen har inte minst följder för rättfärdigandet av straff och rätten till olika förmåner, som t.ex. sjukvård.

Projektet står inför flera utmaningar.

Att finna åtminstone en provisorisk formulering av den dynamiska synen som förtjänar en vidare filosofisk granskning.

Att utveckla och utvärdera det huvudsakliga argumentet för den dynamiska synen: den kan förklara varför personer som har begått allvarliga brott saknar rättigheter som andra har.

Att lösa flera betydande svårigheter som den dynamiska synen ställs inför. Bl.a. tycks den vara oförenlig med tesen om alla människors lika värde. Denna tes implicerar allas lika rättigheter, vilket den dynamiska synen tycks utesluta. Likaledes kan denna teori synbarligen inte heller garantera vår rättighet att inte utsättas för tortyr och liknande.

Att reda ut förhållandet mellan handlingar och handlingsförmågans värde: om de förras värde förutsätter den senares, borde vi inte ha signifikanta rättigheter i kraft av vår handlingsförmåga också?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012015/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi