Early Language & Intercultural Acquisition Studies (ELIAS)

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

I projektet undersöktes barns språkutveckling i tvåspråkiga förskolor i Tyskland, Sverige och Belgien där barnen möter pedagoger som är infödda talare av målspråken. Resultaten visade bla att barnen uppnår en hög kompetens i det främmande språket kopplat till hur språket används i interaktion med barnen samt att modersmålet inte påverkas negativt av den intensiva inputen i det främmande språket.

Projektet ELIAS (Early Language and Intercultural Acquisition Studies) inkluderar tio tvåspråkiga förskolor i Tyskland, Belgien, England och Sverige, en enspråkig engelsk förskola i England samt åtta universitet. Baserat på tidigare forskning som visar att ämnesundervisning på det främmande språket är en överlägsen metod när det gäller att utveckla språklig kompetens och att barns naturliga inlärningsstrategier har en positiv effekt på språkinlärning, var syftet med projektet att undersöka barns språkutveckling i tvåspråkiga förskolor där barnen möter pedagoger som är infödda talare av målspråken. Resultaten av projektet inkluderar följande insikter i språkinlärning och interkulturell kompetens:

1.Redan på förskolenivå lär sig barnen och använder olika strategier för interkulturell kompetens på ett framgångsrikt sätt.

2.Barnen uppnår en hög kompetens i det främmande språket (engelska) där språkförståelse föregår språkproduktion. Nivån på språkkompetensen beror på mängden kontakt med språket samt hur lärarna använder språket i interaktion med barnen. Barn med migrationsbakgrund lär språket snabbare än barn med enspråkig bakgrund.

3.Modersmålet påverkas inte av den intensiva inputen i det främmande språket, tvärtom: Barnens nivå på modersmålet utvecklas i enlighet med deras ålder. Barn med migrationsbakgrund är inte så missgynnade som befarades i början: i linje med andra studier visades att båda barnens språk tjänar på en ökad språklig medvetenhet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012010/12/31