Nordens tidiga urbaniseringsprocesser i komparativ global belysning: förutsättningar, mekanismer och variation 700-1200

  • Bergqvist Rydén, Johanna (Forskare)
  • Zagal-Mach Wolfe, Ulla Isabel (Forskare)
  • Mogren, Mats, Länsstyrelsen i Skåne län (Forskare)
  • Sjöbeck, Amanda (Forskarstuderande)

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets övergripande syfte är att skapa en ny förståelse för den nordiska urbaniseringsprocessen under främst perioden 700-1200, dvs. från den tid då de första säsongsmässiga fjärrhandelsplatserna börjar uppkomma, och fram till det århundrade då den högmedeltida nordiska rådsstaden har börjat uppträda.

En urban plats är, förenklat uttryckt, en plats där ett relativt stort antal människor flyttar samman för att fylla minst två olika icke-agrara funktioner och där det finns en ”social pluralitet”, dvs. aktörer som inte tillhör samma hushåll. Det senare är viktigt eftersom det är väsentligt att hålla isär urbana orter och magnatgårdar (aristokratiska residens), som ibland kan anta betydande proportioner och sysselsätta stora mängder människor inom såväl primärsektorn, som inom hantverk och andra sysselsättningar.
Urbana platser kan vara säsongsmässiga eller permanenta, och kan uppstå ”acefalt”, dvs. utan styrning från en samhällselit. De kan vara självorganiserande och fungera utan kontroll- eller skyddsapparat. De kan uppstå innan uppkomsten av en större riksbildning och kan t.o.m. vara en bidragande faktor till statsbildningsprocessen. De behöver inte ha reglerad bebyggelse eller ens uppträda som egentliga tätorter. Det väsentliga är platsens/områdets funktioner, där produktion, utbyte/handel, konsumtion och administration måste tillmätas relativt likvärdig betydelse. Urbaniseringsprocesser bör omtalas i pluralis, eftersom olika samhällsstrukturella förutsättningar, funktioner och morfologier bör avspegla flera olika men ibland samtidiga processer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012012/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi