Effects of the COVID-19 Pandemic on Early-Career Networks of Business Students

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

The aim of this project is to examine long-term effects of the COVID-19 pandemic on business graduates, with regard to their career networks. Drawing on classic network theory, recent research on the impact of the pandemic on university students, and our own prior findings from the field, the project will follow three cohorts from four high-ranked business schools, as they graduate from and venture into working life. It will trace influence of the pandemic on these students’ careers by dint of a) network surveys, b) interviews, and c) integrated items in the various schools’ alumni surveys. The project will contribute to social network theory by bringing in an intersectional perspective on the longitudinal effects of initial network settings on career trajectories. Additionally, the project builds on and expands the RJ-funded project “Nätvärde. En longitudinell studie av kvinnors och mäns sociala nätverk i svensk civilekonomutbildning” (2018-2022), with Nils Gustafsson as PI, and helps establishing a strong interdisciplinary research environment at Lund University for longitudinal network studies.

Populärvetenskaplig beskrivning

Coronapandemin (2020–2022) innebär den största samhällspåverkande krisen i Sverige sedan andra världskriget. Under stora delar av pandemin övergick högskoleutbildningen till onlineundervisning. I kombination med begränsat tillträde till campus och med förbud eller begränsningar för kårverksamhet, introduktionsverksamhet etc. ledde detta till att den normala process där nybörjarstudenter insocialiseras i det akademiska livet och lär känna andra studenter begränsades kraftigt. Tidigare forskning har visat på hur viktiga sociala nätverk skapade under studietiden är för studenters välmående, studieresultat och karriärmöjligheter. Empiriska studier gjorda under pandemin visar att pandemin har haft svåra återverkningar inom alla utbildningsnivåer. Pandemin har sannolikt påverkat alla studenter negativt ur dessa aspekter men i synnerhet studenter som saknar existerande nätverk, kommer från studieovanbakgrund, tillhör minoriteter och är mindre utåtriktade. I detta forskningsprogram drar vi nytta av det naturliga experiment som pandemin erbjuder och använder oss av longitudinella kvantitativa och kvalitativa nätverksdata som samlats in för tre kohorter svenska och finländska ekonomstudenter som startade sin utbildning före och under pandemin (2019, 2020, 2021) på fyra olika högskolor och komplettera dessa med insamling av data från bland annat alumnienkäter från skolorna och uppföljande intervjuer för att på så sätt med utgångspunkt i teorier om sociala nätverk kunna besvara frågor om hur pandemin påverkar ekonomstudenters långsiktiga karriärmöjligheter och om den kan tänkas förstärka ojämlikheter i sociala resurser bland studenterna.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/08/012024/07/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Sociologi
  • Kommunikationsvetenskap

Fria nyckelord

  • elit