E-hälsa för att bistå egenvård för barn och deras familj – utveckling, utvärdering och implementering

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Sedan 2018 bedrivs forskning inom forskningsprogrammet eChildHealth, finansierat av FORTE till och med 2025, med målet att utveckla en säker och tillfredsställande barncentrerad vård med stöd av e-hälsa. Forskningen följer Medical Research Council s ramverk för att utveckla, utvärdera och implementera komplexa interventioner i vården.

De övergripande målen är:

1) att flytta fram gränsen för dagens kunskap om klinisk effektivitet respektive kostnadseffektivitet för e-hälsa som redskap för att främja och bistå egenvård för barn med långvarig sjukdom och deras familjer.
2) att bygga upp en hållbar flervetenskaplig miljö för utveckling, utvärdering och implementering av e-hälsa som stöd för egenvård för barn och deras familjer.

I forskningsprogrammet ingår ett antal kliniska studier inom barnsjukvård med målet att stärka och utveckla en säker och tillfredsställande barncentrerad vård med stöd av e-hälsa. Men även studier av implementering, teknisk utveckling, hälsoekonomi och kulturella faktorer. Delprojekt bedrivs i Sverige, Danmark och Etiopien. Fokus ligger på komplexa, långvariga och kostsamma utmaningar inom barnsjukvården.

I Sverige gäller det t ex kirurgi för barn som föds med missbildningar i magtarmkanalen och/eller med hjärtfel, barn som föds för tidigt samt barn med cancer. Tekniken som studeras är en applikation i en e-platta där föräldrar och personal kommunicerar via genom chatt, foto, textmeddelande, film och upprepade rapporter om barnets tillstånd. Målet att ge barnet och familjen trygghet och stöd i hemmet och minska familjens behov av resor och återbesök på sjukhuset. I Sverige undersöks även hur fysisk aktivitet för barn med Cerebral Pares kan stärkas med hjälp av ehälsolösningar. I Danmark undersöks hur en mobilapplikation kan användas som hjälpmedel för att tidigt identifiera cerebral pares hos barn och hur e-hälsa kan användas som redskap för intravenös behandling i hemmet för barn och unga med akut eller långvarig sjukdom. I Etiopien undersöks om påminnelser via textmeddelande är en effektiv strategi för att öka följsamheten till behandling för ungdomar som lever med HIV.

De slutliga användarna (föräldrarna, eller, barnen/ungdomarna) samt de professionella vårdgivarna deltar genomgående i forskningsprocessen. Projektet inkluderar tre faser; utveckling, utvärdering och implementering. Såväl validerade och reliabla frågeformulär som kvalitative intervjuer används för datainsamling.

Forskningen bedrivs av ett flervetenskapligt forskarteam inom hälsovetenskap, medicin, ekonomi, teknologi och samhällsvetenskap, som arbetar tillsammans kring gemensamma forskningsfrågor. Datateknologiexpertis analyserar förutsättningarna för att använda IT i vården; hälsoekonomiska utvärderingar görs parallellt med de kliniska studierna; och de utmaningar som uppstår till följd av att e-hälsa förändrar relationerna mellan barn, familj och professionella aktörer, studeras med utgångspunkt i kulturella perspektiv och implementeringsforskning.
Kort titeleChildHealth
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/10/012026/02/28

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • University of Iceland (Projektpartner)
 • Arba Minch University (Projektpartner)
 • Royal Netherlands Tuberculosis Association (KNCV) (Projektpartner)
 • Skåne University Hospital (Projektpartner)
 • Copenhagen University Hospital
 • Nordsjællands Hospital

Finansiering

 • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Omvårdnad
 • Hälsovetenskaper
 • Klinisk medicin
 • Annan medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • E-hälsa
 • Barn
 • Föräldrar
 • Hemsjukvård
 • Barnsjukvård
 • Vård i hemmet
 • Ungdomar
 • Postoperativ vård
 • Cancer
 • Cerebral pares
 • Hiv
 • Hjärttransplantation
 • neonatalogi