Projektinformation

Beskrivning

Ekosystembaserade klimatanpassningar innebär hållbar förvaltning samt restaurering av ekosystem för att hjälpa människan att anpassa sig till klimatförändringar. För att kunna hindra stranderosion med hjälp av grön infrastruktur kommer vi i detta projekt implementera två gröna åtgärder; strandfodring och återinplantering av ålgräsängar på fyra platser i södra Sverige.

Vi kommer därefter studera ifall effekterna bidrar till en ökad biodiversitet, minskad vågenergin och en ökning av kulturella ekosystemtjänster på dessa platser. Framförallt Skåne och Halland är speciellt utsatta för stigande havsnivåer. I takt med att de västliga vindarna blir allt vanligare och trycker upp vatten mot kusten, innebär det att Skåne och Halland kommer vara mycket utsatt för översvämningar när dessutom stormar och nederbörd ökar. I Danmark och i Holland där man upplever samma problematik, har just strandfodring och återinplantering av ålgräs visat sig vara framgångsrikt. SGI som är Sveriges nationella samordnare i frågor om stranderosion föreslår att kombinera strandfodring med plantering av växter på land och under ytan. Det föreslagna projektet om hur vi kan skydda våra kustområden med grön infrastruktur, har en tydlig koppling till medborgare och aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Projektet är tvärvetenskapligt och inbegriper samarbete mellan naturvetare, samhällsvetare, ingenjörer, allmänhet och förvaltning.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012022/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande