Entangled television histories. Media networks and programme exchange between the GDR and Sweden

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

This project is a contribution to the emerging research field on the history of transnational television in Cold War Europe. Its aim is to investigate the contacts, agency networks and programme exchange between the GDR and Sweden from the late 1960s until the reunification of Germany in 1990.

Detta projekt utgör ett bidrag till det i dag expanderande forskningsfältet kring transnationell television i kalla krigets Europa. Syftet är att undersöka kontakter, relationer, nätverk och programutbyten mellan DDR och Sverige på televisionens område från slutet av 1960-talet fram till Tysklands återförening med en tonvikt på 1970-talet. Ett centralt begrepp i studien är entangled history (sammanvävd eller länkad historia), vilket i kombination med en analys av sociala nätverk används för att synliggöra individuella aktörer och deras relationer. Centrala frågor är inte bara vilka personer, idéer och program som färdades över nationsgränserna, utan också vilka uttryck och former den transnationella kulturella praktiken tog sig. Vilka hinder eller gemensamma föreställningar fanns då en uttalat neutral stat som Sverige vände sig till en kommunistisk diktatur för utbyten av teveprogram? Vilka kulturella och kommunikativa mönster skapades under vägs?

Eftersom projektet strävar efter att synliggöra utbytet och cirkulationen mellan öst och väst (eller mer precist öst och neutral), utmanas den traditionella, bipolära föreställningen om kalla kriget. Med utgångspunkt i forskningen om det kalla krigets kulturella dimensioner, i kombination med de mindre belysta aspekterna kring transnationell television, bidrar projektet till en mer specifik och empiriskt grundad förståelse för Europas sammanlänkade kallakrigshistorier.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31