Projektinformation

Beskrivning

Projektets syfte är att öka förståelsen för hur entreprenöriella system skapar förutsättningar för att forskningsresultat kommer näringsliv och samhälle till nytta. Målet är (i) att belysa betydelsen av forsknings- och teknikbaserade avknoppningar från etablerade företag och universitet samt förvärv av dessa som mekanismer för hur forskning kommer samhället till godo, och (ii) att öka kunskapen om vilka systemegenskaper som är avgörande för att dessa processer fungerar väl och bidrar till ekonomisk tillväxt. Utgångspunkt är en systemansats som inbegriper sambanden mellan samhällsstrukturer, privata företag, universitet, innovation och entreprenörskap. För att fånga centrala delar av dessa samband studeras: 1. Företagens och Universitetens roll, 2. Universitetens roll - dynamik och långsiktighet, samt 3. de institutionella villkorens betydelse. Projektet använder kvantitativa analyser av longitudinella databaser såväl som intervjubaserad data från universitet och företag. Det svenska teknikbaserade och kunskapsintensiva nyföretagandet är eftersatt och bör kunna förbättras. Forskning kring hur etablerade företag och universitet ? via förvärv och avknoppning - bidrar till långsiktig dynamik och ekonomisk tillväxt är av stor betydelse för skapandet av ett effektivt entreprenöriellt system och goda institutionella villkor. Detta skapar möjlighet för en djupare förståelse av sambanden mellan forskning, innovation och entreprenörskap på lång sikt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012017/12/31

Fria nyckelord

  • entrepreneurial systems
  • entrepreneurship
  • innovation
  • university spin-offs
  • academic entrepreneurship