Miljöpraktiker i vardagen: Livsstil, information och förändring i Simrishamn

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet har studerat hur sommargäster i sin vardag handlar och resonerar kring miljöfrågor och miljöinformation. I projektet har vi fått en fördjupad förståelse av hur sommargäster skapar mening i relation till miljö och information i sin vardag.

Finansiär: Centrum för livsstilsfrågor, Region Skåne

Projektet har studerat hur sommargäster i sin vardag handlar och resonerar kring miljöfrågor och miljöinformation och hur de skapar mening i relation till miljö och information i sin vardag. I projektet har vi undersökt hur sommargäster i eller nära pensionsåldern resonerar kring och handlar utifrån den information om miljöfrågor de menar att de tar del av. Liksom tidigare forskning har visat finns det i studien ingen självklar länk mellan vad människor vet, dvs deras teoretiska kunskap om miljöfrågor, och deras faktiska handlande när de t.ex. köper mat eller väljer transportmedel. Den andra punkten handlar om hur bilar, komposter, sopor och lågenergilampor samt de aktiviteter som är sammanbundna med dessa objekt har kommit att bli en slags ’bärare’ av miljöinformation i sig själva. Vardagligt handlande, som t.ex. att sopsortera eller att byta till lågenergilampor, är så nära kopplat till frågor om miljöproblematik att människor tänker genom dem när de resonerar kring miljön. Dvs. vissa konkreta objekt och handlingar har central betydelse för människors miljömedvetande. En möjlig slutsats av studien är vikten av att skapa utrymme för människor att utveckla livsstilar som står i bättre samklang med en hållbar turism; livsstilar där miljövänliga rutiner kan bli normaliserade och till en del av vardagen. Meningsfull information om miljö och miljöförstöring finns då så att säga inbyggd i komposthögen snarare än i förmaningar med hjälp av abstrakt information.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012009/12/31