Ett långt och hälsosamt liv? Mekanismer för hälsosamt åldrande hos svenska och nederländska långlivade familjer (1813-2021)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

En växande andel av befolkningen når idag en allt högre ålder men antalet år som levs med god fysisk och mental hälsa – hälsosam livslängd – har inte ökat i samma takt.

Att undersöka hur mekanismerna bakom hälsosamt åldrande fungerar är avgörande för att reducera samhällskostnader för hälsovård, förutse framtida förändringar och utöka den friska livslängden. Vi studerar långlivade familjer – familjer som under flera generationer uppvisar exceptionell överlevnad och hälsostatus i hög ålder – för att kunna slå fast vilka de bidragande mekanismerna är bakom hälsosamt åldrande och undersöka effekterna av förändrad sjukdomsmiljö.
Vi använder en unik kombination av källmaterial: För Sverige, historiska församlingsregister länkade till moderna nationella registerdata, och för Nederländerna enkätdata och medicinsk data för medicinska diagnoser, samt biomarkördata insamlat för individer som tillhör långlivade familjer. Användandet av historiska data gör att vi kan identifiera medlemmar i långlivade familjer. Deras överlevnad under epidemiska sjukdomsutbrott och dödsorsaker kan följas historiskt fram till idag. Vi undersöker även sjukhusinläggningar och sjuklighetsmönster. Nya insikter i hälsosamt åldrande genereras genom den interdisciplinära ansatsen och därmed flyttas forskningsfronten framåt då fokus placeras på familjefaktorers betydelse.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/10/282025/12/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia