Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

EVolution Road har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en test- och demonstrationssträcka för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och att undersöka potentialen för elväg som komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem. Installationen av elvägen påbörjades i maj 2020 och projektet kommer att pågå till och med 2024.

Fossilfritt transportsystem
Idag står inrikes transporter för ca en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Samtidigt har Sverige satt upp tuffa klimatmål: till 2030 ska transportsektorn ha minskat sina utsläpp av växthusgaser med 70% jämfört med 2010 års nivåer, för att till 2045 ha uppnått nettoutsläpp. För att lyckas nå dessa mål krävs det att vi hittar hållbara alternativ till fossila bränslen. Olika alternativa transportsätt behöver utvecklas för att ändra dagens transportsystem och Trafikverket, som upphandlande myndighet, ser att elvägar kan bli ett viktigt komplement i morgondagens fossilfria transportsystem.

Varför elvägar?
Att ladda fordonet under körning eliminerar behovet av att stanna för att ladda batterierna, vilket sparar tid. Elvägar minskar också fordonets batteristorlek avsevärt. Det leder till fördelar såsom mindre miljöpåverkan och lättare fordon som gör att du kan få med mer gods eller passagerare. Elväg är med andra ord en lösning med hög potential då den samtidigt:
– nyttjar befintlig väginfrastruktur.
– energieffektiviserar, eftersom fordonen blir lättare med mindre batterier.
– elen kan tillverkas från en rad hållbara källor så som sol-, vind- och vattenkraft.

Demonstration i Lund
I projektet EVolution Road förser man en kilometerlång vägsträcka med laddskenor som automatiskt kan ladda batterierna på elfordon – både när de kör och när de står stilla. Det är en så kallad konduktiv markbunden lösning, där en avtagare under fordonet får direktkontakt med vägens laddskena, därmed kan ström överföras och fordonets batterier kan laddas. En buss som laddats en kilometer på elvägen kan sedan köra ca tre kilometer på laddningen.

Testerna kommer att pågå en vecka varje månad, i första hand är det en eldriven buss som kommer att testköras. Vid sidan av vägen kommer det att finnas en station för mätning och översyn när testerna pågår. Elvägen byggs i bussfilen på Getingevägen och ordinarie trafik förväntas flyta ostört under testperioden.
Under demonstrationstiden på ca två år ska projektet testa, mäta, analysera och därefter redovisa resultaten till Trafikverket.
Demonstrationssträckan är belägen på Getingevägen i centrala Lund. I två faser testas varianter av samma teknik.
I projektet testas två olika varianter av samma teknik. I första fasen testas en laddskena som placeras ovanpå vägen och i fas två testas en laddskena som är nedsänkt i vägen.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/08/012024/12/31

Samarbetspartner