Projektinformation

Beskrivning

The Existential Resilience Collaboration Initiative ERiCi explores the role of contemplation, aesthetics and compassion to counter stress, fragmentation and loss of meaning that underlie today’s societal crises.

Human beings carry within them the ability, developed through evolution, to find meaning in existence. Its core is their experience and understanding of themselves as part of larger communities, human as well as spiritual and planetary. Today, when sick-leave due to stress is on the rise, and crises, from war to ecological collapse threaten the foundation of society, our inner power to create and feel meaningfulness in life is more crucial than ever! This relates not only for coping with stress and threats, but also to collaboratively find solutions to their underlying causes.

Contemplation – to raise our gaze above purely instrumental concerns; Aesthetics – to see and care for beauty in what exists around us; and Compassion – to bond with others and the more-than-human world, are three paths to meaning-making, which can free individuals from self-encapsulation, make them see their part in larger communities, and ignite the urge to take responsibility for supporting sustainability across individual, collective, and system levels.

Against this background, ERiCi explores these intertwined paths with a special focus on integrating them in education and professional practice across different sectors and levels in society.

För mer information, se initiativets institutionella webbplats vid Lunds universitet och en artikel om ERiCi här:

https://www.lu.se/forskning/tematiska-samverkansinitiativ/existentiell-resiliens

https://www.lu.se/artikel/den-inre-resan-mot-en-hallbar-framtid

Populärvetenskaplig beskrivning

Hur kan kontemplation, estetik och medkänsla motverka stress och känslor av meningslöshet? Genom att utforska existentiell resiliens vill forskare minska stress och främja ett hållbart liv.

Människor som i sitt yrkesliv arbetar med att hjälpa andra drabbas idag hårt av arbetsrelaterad stress. Det är ofta kopplat till känslor av meningslöshet och brist på större sammanhang. Utöver det mänskliga lidandet orsakar stressrelaterad psykisk ohälsa höga ekonomiska kostnader för samhället, till exempel i form av höga sjukskrivningstal.

Ska bidra till ett mer hållbart yrkesliv

Inom samverkansinitiativet Existentiell resiliens – kontemplation, estetik och medkänsla (ERiCi) söker forskare från flera fakulteter tillsammans med andra samhällsaktörer efter svar på hur det går att förebygga arbetsrelaterad och existentiell stress inom människonära yrken och samhället i stort.

Existentiell resiliens handlar om att förena inre och yttre dimensioner av hållbart liv – att odla inre styrkor för att kunna hantera existentiella kriser.

Kärnan i dessa inre styrkor är förmågan att erfara och förstå sig själv som en del av större gemenskaper – mänskliga såväl som ekologiska, och ytterst gemenskap med den planet vi människor delar med allt liv. I existentiell resiliens integreras personlig och samhällelig utveckling. Det handlar både om förmågan att finna mening och skönhet i livet när det är svårt och att se sin egen roll i att främja hållbarhet i det lilla och det stora.

ERiCi utforskar bland annat:

- hur kontemplation, estetik och medkänsla kan förebygga och motverka destruktiv stress
- hur brist på mening och gemenskap på individnivå hänger samman med kollektiva världsbilder och samhällskriser
- vilka strukturer och faktorer som orsakar yrkesrelaterad och existentiell stress
- hur existentiell resiliens kan läras och integreras i utbildning och yrkesliv.

Målet är att bidra till ett mer hållbart yrkesliv och samhälle. Tyngdpunkten ligger på människonära yrken, till exempel inom vård, omsorg, skola och högre utbildning.

Tre viktiga begrepp:
- Kontemplation – att förmå höja blicken bortom snäva instrumentella perspektiv.
- Estetik – att finna skönhet och mening i det som existerar.
- Medkänsla – att kunna knyta an till sig själv, andra människor och den värld vi alla delar.
Kort titelExistential Resilience Collaboration Initiative
AkronymERiCi
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/012025/12/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • ARNA, Art and Nature: https://arna.nu/
 • Biosfärområde Storkriket: https://storkriket.se/
 • Konstfrämjandet Skåne: https://skane.konstframjandet.se/
 • Lunds domkyrka
 • Lunds Fontänhus: https://lundsfontanhus.se/
 • Lunds kommun
 • Musik i Syd AB
 • Nationalt center for kunst og mental sundhed, Danmark: https://ckms.dk/
 • Region Skåne
 • Sisters Hope, Danmark: https://sistershope.dk/
 • Sveriges lantbruksuniversitet