Exploatering på arbetsmarknaden: arbetstagare och brottsoffer

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Det övergripande syftet med mitt avhandlingsprojekt är att kritiskt granska straffrättslig reglering av arbetsmarknaden med utgångspunkt i brottet människoexploatering i 4 kap. 1 b § Brottsbalken (1962:700). Hur exploatering på arbetsmarknaden ska hanteras rättsligt är långt ifrån klart och aktualiserar flera rättsområden. Mitt fokus är gränslandet mellan straffrätt och arbetsrätt.

Projektet löper enligt två parallella spår. Den ena delen är rättsdogmatisk och beskriver och problematiserar gällande rätt, medan den andra utgörs av en analys av antaganden och idéer bakom rätten. Avsikten är att belysa tillämpningsproblem som uppstår när straffrättsliga och arbetsrättsliga regler överlappar varandra. Härigenom problematiseras en central spänning inom rätten – den mellan straff- och civilrätt (arbetsrätt), samt granskas om rätten bygger på motstående antaganden. Ett ytterligare tema i projektet rör hur rätten förhåller sig till strukturer i samhället och hur ojämlika relationer hanteras i fråga om exploatering.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/09/06 → …