Den främste i kärlek till kyrkan

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Ledande svenska teologer och präster under senare hälften av 1800-talet hade ofta en konservativ samhällsuppfattning. Jämfört med vår tid fanns här även en strikt syn på prästens roll såsom församlingsföreståndare och man. Det här är en avhandling som belyser sambandet mellan kristen religion och konstruktionen av särskilt prästens manlighet under denna period.

Under 1800-talets mitt formades den lundensiska högkyrkligheten, en svenskkyrklig gruppering, vid den teologiska fakulteten vid Lunds universitet. Flera av de män som hörde till denna krets var förutom akademiska lärare och präster även riksdagsrepresentanter och kom med tiden att få viktiga positioner inom kyrkan.

En av utgångspunkterna för den här studien är att de starkt lutherskkristna tankegångar som dessa män gav uttryck för syftade till ett återkristnande (rekonfessionalisering) av den svenska kulturen. Den kristna bekännelsen skulle utgöra samhällets fundament. Teologerna i Lund tänkte sig samhället såsom en organism, där den enskilde individen utgjorde en del och hade sin bestämda plats och funktion. Teologerna hade vidare en uttalat konservativ samhällsuppfattning och de vände sig mot reformer såsom ståndsamhällets avskaffande och mot den begynnande kvinnoemancipationen. Man hävdade vidare att sedligheten och moralen i samhället var beroende av att familjen, såsom institution, skyddades. Såväl män som kvinnor hade särskilda positioner och funktioner i lundahögkyrklighetens samhällsschema.

Frågor rörande prästideal, prästhemmet och dess relationer kommer att ges särskilt utrymme i avhandlingen. Tidens prästideal återfinns bland annat i herdabrev, prästvigningstal och likpredikningar. Avhandlingen syftar till att diskutera prästens roll och funktion utifrån ett genusperspektiv och därmed ge en mer heltäckande bild av 1800-talets prästmannaideal.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2004/09/012011/12/31