Projektinformation

Beskrivning

Som ett resultat av nationell strategi i Sverige ökar flödet av patienter till primärvården. Samtidigt ligger andelen allmänläkare betydligt lägre än i genomsnittet i motsvarande OECD-länder och primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens resurser är låg i internationell jämförelse. Konsekvenserna av detta är hög arbetsbelastning, att personal inom primärvården har hög sjukfrånvaro, ofta relaterat till psykisk sjukdom, att många arbetar deltid för att klara ett pressat arbete och att flera bland dem funderar på att lämna yrket. En ökad takt av digitalisering i samarbete mellan offentlig vård och privata företag har setts som ett sätt att klara dessa utmaningar. En viktig del i denna utveckling är att finna lösningar som kan stödja och effektivisera arbetsprocesserna i primärvården. Projektet kommer därför att följa en hel införande-, normaliserings- och utvecklingsprocess av den digitala plattformen Flow på landstingsdrivna vårdcentraler. Syftet är att undersöka om och i så fall hur Flow förbättrar ledning och organisering av arbetet/patientflödet, minskar arbetsbördan och kognitiv belastning, stärker patientens delaktighet samt ökar kostnadseffektiviteten. Initialt görs en base-line studie före införandena så att jämförelse kan göras mellan hur organisation, ledarskap, arbetsflöde och arbetssätt samt kostnadseffektivitet fungerar före och efter införandet av Flow. Projektet kommer att generera kunskap om hur övergången till digital arbets- och patientflöde påverkar vårdpersonal i flera dimensioner såsom förändrat arbetssätt, integration av den digitala arbetsflödet/patientflödet i övrigt arbete, upplevelse av kontroll över det egna arbetet, förändrade roller gentemot kollegor samt om kostnadseffektiviteten av digitala arbets- och patientflöden jämfört med traditionella processer. I helhet kan projektet ge ökade insikter i om och i så fall hur digitalisering kan ge en bättre fungerande primärvård där personalen vill arbeta kvar och där patienter får adekvat vård.
Kort titelFLOW
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/01/152023/07/15

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fria nyckelord

  • eHealth
  • Primary Health Care
  • Digitalisation
  • Digital platform
  • Healthcare professionals
  • Nurses
  • Working environment