Förmoderna Livshållningar. Idéer, dygder och värden i förmodern och tidigmodern tid

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Begreppen dygd och last förekommer i ymnigt mått under såväl antik som kristen tid. Dygd och last är därför en naturlig ingång för att undersöka olika människosyner och hur etiska frågor förbinds med olika kvaliteter hos människan. I detta tvärvetenskapliga projekt används begreppen dygd och last för att problematisera mötet mellan antikt och kristet, vad som är dygdigt och vad som är tidlöst.

Vid Lunds universitet samarbetar historiker och religionsfilosofer kring ett forskningsprojekt kring livshållningar i förmodern och tidigmodern tid. Detta projekt samlar en tvärvetenskaplig grupp forskare som utbyter tankar och idéer om förmoderna livshållningar. 2008 gav gruppen ut antologin ”Förmoderna livshållningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen”. Antologin cirklar kring olika dimensioner av begreppet livshållning, som inte enbart står för värdestruktur och föreställningsvärld, utan också för mänsklig praxis och attityder till livet, subjektet, socialt umgänge, makt och kunskapssökande.

För närvarande arbetar det tvärvetenskapliga forskarnätverket med området Dygder & Laster i förmodern och tidigmodern tid och utkommer under 2010 med en bok på detta tema. Två konferenser har redan ägt rum kring detta tema.
Ett annat syfte med projektet är att ställa frågan om när dygden upphör att vara dygd och slår över i sin motsats. Vad säger dygder och laster om glömda och gömda livshållningar?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012012/12/31