Farmakogenetik hos deprimerade patienter med särskilt fokus på svårbehandlad depression och suicidförsök.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Avsikten är att hitta strategier för användning av farmakogenetik vid behandling av patienter med depression, med särskilt fokus på patienter med självmordsbenägenhet. 520 patienter med depression rekryteras från psykiatrisk öppen- och slutenvård. De undersöks med hjälp av en semistrukturerad intervju och välkända skattningsinstrument. Beroende på patienternas CYP2D6 genotyp erbjuds de att delta i behandlingsstudie i form av farmakologisk rådgivning. Ytterligare en behandlingsstudie och en uppföljningsstudie planeras. Blodprov sparas i biobank för senare analys av andra biologiska faktorer.
Specifika frågställningar
-Är frekvensen av patienter med fenotypen ultrasnabb metaboliserare (UM) för CYP2D6 skild mellan deprimerade patienter som gjort självmordsförsök och de som inte har gjort det?
-Kan farmakologisk rådgivning till läkare som behandlar en deprimerad patient med fenotypen ultrasnabb eller långsam CYP2D6-metaboliserare ha positiva effekter på behandlingsresultatet?
- Går det att minska biverkningarna hos patienter med fenotypen intermediär metaboliserare (IM) av CYP2D6 genom individanpassa läkemedelsbehandlingen baserat på fenotyp?
- Finns skillnader mellan fenotyperna IM CYP2D6 och EM CYP2D6 beträffande antal suicidförsök över tid och behandlingsutfall i 5 års uppföljning?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/01/02 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap