Fostrande förpliktelser. Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft

  • Gregersen, Malin (PI)

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Kristna missionärer har haft en viktig roll i formandet av det tidiga svenska 1900-talets omvärldsföreställningar. Men deras skildringar av vardagen i främmande länder var formulerade utifrån en strävan, inte bara att omvända till kristen tro, utan också att fostra, forma och förändra efter både svenska och kristna ideal. Det är dessa missionsberättelser som står i fokus för denna avhandling.

1909 grundades ett svenskt sjukhus i den lilla sydindiska staden Tirupattur. Det är detta sjukhus, eller rättare sagt de berättelser som under de kommande fyrtio åren formulerades av svenskar där, som står i fokus för detta avhandlingsarbete.

1900-talets bilder av länder som Indien har i hög grad präglats av berättelser från kristna missionsprojekts. Men dessa skildringar var genomsyrade av missionsprojektets strävanden och framställningarna fick färg av missionärernas svenska, kristna och västerländska glasögon. Man ville inte bara göra människor mottagliga för kristen tro utan också för ett levnadssätt som formulerades utifrån skiftande ideal. I brev, artiklar och böcker berättade man om framsteg och motgångar, erfarenheter och möten, som en del av en legitimerande berättelse om ett missionsuppdrag där den svenska närvaron i Indien framställdes som nödvändig och betydelsefull.

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka svenska missionärers legitimerande berättelser om ett förändringsuppdrag i Indien. Genom att analysera texternas representationer av mänskliga kroppar, egenskaper och rum kan man se hur idealen formulerades och vad man jämförde dem med, liksom hur man med avstamp i dessa kontraster skrev fram förändring. Avsikten är också att problematisera alltför skarpa gränsdragningar mellan Vi och främmande Andra, mellan ideal och motbilder.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2005/09/012010/12/31