Från kunskap till handling via teambaserade kunskapsronder - användande av evidensbaserad kunskap i förebyggande och hälsofrämjande arbete med äldre personer inom äldreomsorgen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Dagens välfärdssamhälle står inför flera utmaningar, bland annat att den demografiska utvecklingen för med sig att färre arbetande ska försörja allt fler, såväl som att äldre lever längre och gruppen äldre med behov av vård-och omsorg blir större. Att upprätthålla och utveckla välfärden under dessa förutsättningar kräver nya lösningar. En nära vård som bättre möter invånarnas behov behöver göra en förflyttning mot att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande och behöver vara grundat i vetenskaplig evidens. Vårt tidigare projekt visar på hinder, incitament och behov i processen att implementera evidensbaserad kunskap i äldreomsorgen och det befintliga gapet mellan vetenskaplig evidens och vad som implementeras i det praktiska arbetet måste fyllas. Projektets övergripande mål är därför att stärka kapaciteten för forskningsanvändning bland personal i den kommunala vården och omsorgen av äldre. Inom ramen för en långsiktig samverkan mellan akademin och vård- och omsorgsförvaltningen i en av Sveriges större kommuner kommer vi att genomföra en serie teambaserade kunskapsronder. Syftet med kunskapsronderna är att stärka strukturer i det dagliga patientnära arbetet för att integrera forskningsbaserad kunskap och implementera vetenskaplig evidens i kommunal äldreomsorg. Projektet avser att prova metoden med kunskapsronder i ett team inom hemvården och ett team inom vårdboende. Teamen kommer att bestå av en arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, kontaktperson (undersköterska), enhetschef, biståndshandläggare patient- och/eller anhörigrepresentant samt en forskare. Fallbeskrivningar kommer att diskuteras och kunskapsgap identifieras. Utifrån detta kommer insatser i form av korta webbaserade föreläsningar av forskare som sammanställer evidensen inom ett visst område, och/eller i form av stöd att söka och värdera litteraturöversikter inom ett angeläget område erbjudas till teamet. Projektet kommer att utvärderas genom processanalys med syfte att lyfta lärdomar och planera för hur metoden teambaserade kunskapsronder kan implementeras i större skala. Metoden teambaserade kunskapsronder har potential att ha relevans för all personal inom kommunal äldreomsorg.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2022/12/012023/11/30

Samarbetspartner

Finansiering

  • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd