Från avfallshantering till avfallsförebyggande. Att minska genomförandeunderskott med hållbara handlingsnät

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Det här projektet handlar om den av Naturvårdverket formulerade principen att hållbar avfallshantering ska inriktas mot avfallsreducering och inte bara avfallshantering. Instanser på nationell nivå kan styra genom beslut och lagar samt introducera incitament och kontrollmekanismer. Likväl ligger det praktiska ansvaret för hållbar avfallsreducering hos en icke-koordinerad blandning lokala aktörer.

Projektets syfte är att identifiera och förklara underskott mellan planering och implementering av hållbar utveckling i fallet avfallsreducering. Avfallsreducering illustrerar det genomförandeunderskott som kan uppstå när lokala instanser ska implementera nationella policies i samverkan med aktörer (företag, föreningar och invånare) som har olika intressen och prioriteringar. Sådana genomförandeunderskott behöver förstås teoretiskt för att lösas praktiskt.

I projektet kombineras handlingsnätsteori och nyinstitutionell teori för att visa hur planering kan konceptualiseras som byggandet och stabiliseringen av nya nät av relationer mellan aktörer i syfte att möjliggöra nya beteenden.

Projektet består av en serie fallstudier samt interaktiva workshops där aktörer med ansvar för avfall och forskare träffas för att identifiera vilka hinder som finns för att planera en reducering av avfall i syfte att bättre kunna förekomma diskrepanser mellan planering och dess genomförande.

Populärvetenskaplig beskrivning

The aim of this research project is to identify and explain gaps between planning and implementation for sustainable development based on the case of waste prevention. Waste prevention illustrates the gaps that tend to appear between plans and outcomes when local authorities implement a national policy in collaboration with actors (corporations, associations,citizens) with diverging interests and priorities. Providing a theoretical understanding of implementation gaps is necessary if planning is to be effective.\r\n\r\nThe project combines action net theory and sociological new institutionalism to show that planning can be conceptualized as the envisioning of actions aimed at building new nets of relations among actors and stabilizing these relations into action nets that stand for new behaviors.\r\n\r\nThe project rests on case studies and a series of interactive workshops where actors involved in waste prevention and researchers gather to identify obstacles to plan for waste prevention in order to better prevent gaps between planning and implementation.
AkronymMTP
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012017/12/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Göteborgs universitet
 • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi
 • Företagsekonomi
 • Kulturgeografi

Fria nyckelord

 • Avfalll
 • Avfallsförebyggande
 • Handlingsnät
 • Opening the Bin

  Richard Ek (organisatör), Hervé Corvellec (organisatör), María José Zapata Campos (medlem av programkommitté), Zapata Patrik (medlem av programkommitté), Anette Svingstedt (medlem av programkommitté) & Nils Johansson (medlem av programkommitté)

  2017 apr. 272017 apr. 29

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs