Datorspelande mammor: Att bolla med tid, spel och familjeliv

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Ny design och ny teknologi har gett dagens datorspel ett stort kulturellt, socialt och finansiellt genomslag. En mansdominerad hobbykultur förvandlas till en vardagsaktivitet som inkluderar också spelande mammor. Men spel tar tid och inverkar på arbete, fritid och familjeliv. Här studeras familjens tidsfördelning och jämställdhet samt kvinnornas, medias och andras syn på mammor som datorspelare.

Allt fler människor ägnar allt mer tid åt att spela dator- och TV-spel. Spelarna utgör ingen enhetlig grupp utan här finns såväl män som kvinnor, unga som gamla. Men vem spelar vad, hur och när? Vilket utrymme tillåts spelandet ta i olika människors liv? I centrum för studien står en grupp spelare som sällan syns i media: mammor. Mammans roll framställs ofta som väktarens: det är hon som övervakar de övriga familjemedlemmarnas spelande, förfasar sig över innehållet i spelen och klagar över den tid spelandet tar. Men detta stämmer i realiteten långt ifrån alltid – många mammor är själva spelare.

Genom intervjuer, enkäter, deltagande observationer och diskursanalyser undersöks vad spelandet får för konsekvenser, för den spelande mamman, för vardagslivets organisering och för familjerelationerna. Syftet är att kartlägga hur mödrar skapar utrymme för sitt spelande, vilka konflikter som uppstår och vilka förhandlingsstrategier som tillämpas. Vilken roll spelar tidsåtgång och syn på tid, såväl egen som andras, för hur spelandet organiseras och har det någon betydelse vilket slags spel mamman ägnar sig åt?

Projektet har som mål att undersöka frågor som rör förhållandena mellan spel, genus och jämställdhet. Genom att fokusera kvinnors vardagspraktiker kring en potentiellt konfliktfylld aktivitet som spelande undersöks hur jämställdhet, ett lagstadgat politiskt mål, fungerar, förhandlas och förändras i praktiken, samtidigt som stereotyper kring spel och spelande förändras.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012013/06/30