GenerationTech – Åldrande, teknik och hälsa ur ett generationsperspektiv

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Detta projekt adresserar åldrande och teknik från ett generationsperspektiv, i relation till hälsa. Forskning saknas om hur personer i olika generationer uppfattar och ser på den teknik och teknikutveckling de upplevt under sitt liv. Syftet är att utveckla ny kunskap om attityder till olika slags teknik, acceptans och användning av teknik och hur detta är relaterade till aktivt och hälsosamt åldrande, med hänsyn tagen till skillnader och likheter mellan ålderskohorter och tidsperioder. Projektet utgår från teorier om interaktionen mellan människa och miljö från hälsovetenskap och åldrandeforskning, teorin om ålderstratifiering samt teorier inom teknikforskningen. Projektet är inter- och transdisciplinärt och innefattar internationellt samarbete. Kvalitativa och kvantitativa data
kommer att användas i en blandad design på projektnivå. Första steget är en serie fokusgrupper (Studie I) för att öka förståelsen av uppfattningar om, attityder till acceptans och erfarenheter av olika slags teknik i olika
ålderskohorter. Giltigheten i resultaten från fokusgrupperna kommer att undersökas i en nationell kartläggning (Studie II) som adresserar forskningsfrågor där attityder till teknologi i olika generationer relateras till hälsa. För att involvera kunskapsanvändare, ytterligare undersöka de framväxande resultatens giltighet och lägga grunden till kommande internationella projekt kommer vi att anordna s k World Caféer (Studie III) i Sverige, Tyskland, Italien och Lettland. Kunskap om den åldrande befolkningens attityder och erfarenheter, behov och önskemål kan användas för att stimulera äldre till teknikanvändning i sin vardag och stärka deras delaktighet i samhället.
Kommunikation och översättning av kunskap är centralt i projektet. Med målet att uppnå största möjliga synlighet och användning av resultaten kommer sådana aktiviteter att omfatta vetenskapliga, samhälleliga, politiska och praktiska aspekter.

Populärvetenskaplig beskrivning

1:a delstudien:
Vilken typ av teknologi skulle du säga har störst betydelse för dig i vardagen? Vilken är den teknikutveckling som haft störst betydelse för dig hittills under ditt liv? Vilka typer av teknik är viktigaste för ett aktivt och hälsosamt åldrande?
Detta är ett smakprov på de frågor vi vill att deltagarna i vår kommande studie om åldrande och teknik ska diskutera. Målet är att ta fram ny kunskap om attityder och användning av olika slags teknik i vardagen. Det handlar om en bred arsenal av teknik, alltifrån olika hushållsapparater, datorer, datortjänster, surfplattor och smarta telefoner till medicintekniska produkter och välfärdsteknologi såsom personlarm och e-hälsa. Det kommer att handla om hur attityder och användning av teknik är relaterat till ett aktivt och hälsosamt åldrande, med hänsyn tagen till skillnader och likheter mellan olika åldrar.
Studien kommer att genomföras med hjälp av diskussioner i grupp, så kallade fokusgruppintervjuer. Deltagarna kommer att delas upp i tre olika fokusgrupper utifrån ålder (30-79 år), med åtta till tio personer i varje grupp. Fokusgrupperna kommer att träffas vid två tillfällen, ca två timmar per gång, och ledas av två forskare. Deltagarna ses som experter och diskussionerna syftar till att fånga deras olika erfarenheter och uppfattningar om teknik och teknikanvändande.
Denna studie utgör en första del i ett större projekt som syftar till att studera sambandet mellan teknik och hälsa ur ett generationsperspektiv. Med ökad kunskap om vilka faktorer som stödjer ett hälsosamt åldrande kan samhället bättre möta befolkningens faktiska behov. Studiens resultat kan användas för att utveckla insatser i hemmet för att stödja ett hälsosamt åldrande liksom utbildningen av yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Kort titelGenerationTech
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/09/012022/08/31

Finansiering

  • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments