Projektinformation

Beskrivning

I en värld i förändring behöver arter anpassa sig till nya förutsättningar för att överleva. För att bevara mångfalden av insekter och de ekosystemtjänster de bidrar med, är det avgörande att bibehålla insekters anpassningsförmåga. Genetisk variation är råmaterialet för anpassning. Vi vet dock lite om hur långsiktig förlust av variation beror på den pågående landskapsfragmenteringen. Grön infrastruktur har föreslagits som en lösning men hur den verkligen påverkar spridning och genflöde mellan habitat är i stort okänt. Som exempel kan enstaka långdistansspridningar vara kritiska för bibehållande av genetisk variation, men detta är svårt att detektera utan genetisk analys.

I det här projektet utvecklar vi riktlinjer för användande av genetisk information i bevarandeplanering. Vi använder vi musee- och landskapsgenetiska metoder för att undersöka under vilka förutsättningar genetisk variation utarmas i blåvingekomplexet, gräsmarksfjärilar knutna till naturbetesmarker. Vi jämför genetisk erosion i landskap med olika grad av fragmentering. Vi använder landskapsgenetisk analys för att undersöka hur funktionell distans, som reflekterar separation och tar permeabiliteten i det omgivande landskapet i beaktande, påverkar isolering. De övergripande målen är 1) att utvärdera betydelsen av grön infrastruktur i matrix för bibehållande av olika spridningsbenägna blåvingars inomartsdiversitet och 2) att utveckla en manual för hur man undersöker genetisk diversitet och isolering hos insekter.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012024/12/31