Håller äganderätten till skogsmark på att urholkas?

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Under år 2018 inleddes vid avdelningen för Fastighetsvetenskap vid LTH, Lunds universitet ett forskningsprojekt om markanvändning - "Hållbara rättigheter – Forskningsprogram om markanvändning med utgångspunkt i ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt de grundläggande principerna för rättsstaten". En del inom detta projekt handlar om att analysera användningen av skogsmark. Den aktuella delen av projektet initierades för att studera den kumulativa effekten av tillämpningen av de olika lagar, förordningar och andra regleringar som berör skogsbruket och förutsättningarna för att bruka skogsmark. Användning av jord och skog rymmer flera olika målkonflikter, med potentiellt stor betydelse för samhällsutvecklingen genom påverkan på ekonomi, miljö och möjligheterna för boende och verksamhetsutövande i lands- och glesbygd. Frågan är betydelsefull för alla tre hållbarhetsmålen – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet – och för förtroendet för rättsstaten. Därmed är det viktigt att undersöka hur planering och regelverk i praktiken påverkar förutsättningarna för att bedriva ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt effektivt skogsbruk.
Projektet tar särskilt sikte på att undersöka konsekvenserna av att regleringen av skogens brukande skapas på flera olika nivåer, bl.a. svensk grundlag och allmänna rättsprinciper, EU-rätt, Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter (EKMR), miljöbalken (MB, 1998:808), förvaltningslagen (FL, 2017:900), speciallagstiftning som skogsvårdslagen (SkogL, 1979:429), förordningar som artskyddsförordningen (ArtsF, 2007:845) samt föreskrifter, riktlinjer och allmänna råd från skogsvårdande myndigheter. Mängden tillämpliga regler och deras karaktär av lager-på-lager gör det särskilt intressant att studera den samlade, kumulativa effekten på förutsättningarna att bedriva skogsbruk. När regelverken ibland är överlappande uppstår också rättsosäkerhet beträffande vilket regelverk som bör tillämpas. Detta gör det också särskilt intressant att studera tillämpningen av regelverket och hur de tillämpande myndigheterna tolkar de olika typerna av regler i förhållande till varandra och gemensamt. Vi studerar både hur tillämpningen går till och hur den förhåller sig till rättsordningen i stort.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012020/12/31

Finansiering

 • Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik
 • Nationalekonomi
 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • Äganderätt
 • Skogsbruk
 • Rättssäkerhet
 • Rättsekonomi
 • Miljömål
 • Produktionsmål