Hälsofrämjande miljöer för en åldrande befolkning – en register och GIS-studie för att undersöka samband mellan gröna och bullerfria närområden och nyttjande av hemtjänst och särskilt boende

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Sveriges befolkning blir allt äldre, och samtidigt med förstärkningar inom äldreomsorgen krävs insatser för att underlätta för äldre personer att förbli oberoende. Miljöer med stor andel gröna ytor och låga bullernivåer har visats påverka hälsa och välmående positivt, samt öka fysisk aktivitet och socialt umgänge. Sådana hälsofrämjande miljöer skulle därmed kunna minska åldrande individers behov av stöd för att klara sitt dagliga liv, ett stöd som regleras i Socialtjänstlagen och tillhandahålls via hemtjänst.

Vi kommer att etablera tre kohorter bestående av individer som bodde i Malmö eller Kristianstad och var minst 65 år 2010, 2015 respektive 2019. Dessa kohorter kommer att samköras med det nationella register som innehåller information om hemtjänstinsatser. Därefter kommer geografiska data avseende gröna miljöer att analyseras gällande andelen grönt i närområdet vid boendeadressen, samt avstånd till närmaste större grönområde. För individer boende i Malmö stad kommer även information om modellerat buller vid bostaden att läggas till.

Data kommer att användas för att undersöka eventuella effekter av hälsofrämjande miljöer på behov av hemtjänstinsatser, dels gällande aktuellt boende och dels gällande boende fem respektive tio år tidigare. Vidare kommer individer som flyttat till särskilt boende (”äldreboende”) 2010-2019 att jämföras med övriga individer för att undersöka huruvida närmiljön spelar roll för hur länge man klarar av att bo i den egna bostaden.
Kort titelHealth promoting Environments for an Aging Population
AkronymHEAP
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/01/012022/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments