Projektinformation

Beskrivning

Kliniskt projekt som är ett samarbete mellan primärvården och kardiologivården som ämnar att förbättra vården för patienter med hjärtsvikt

Populärvetenskaplig beskrivning

Med uppskattningsvis 30 000 drabbade i Region Skåne är hjärtsvikt den vanligaste inläggningsorsaken på sjukhus för individer över 65 år. Hjärtsvikt innebär nedsatt livskvalitet, stort behov av sjukhusvård för andningsbesvär och övervätskning, risk för livshotande rytmrubbningar och ökad dödlighet där personer med låg inkomst och utbildning är särskilt hårt drabbade. Samtidigt har ett flertal behandlingsmetoder, såväl farmakologiska som kirurgiska, och strukturerade behandlingsprogram har en bevisat god effekt för att förbättra livskvaliteten och minska dödligheten. Socialstyrelsens öppna jämförelser har visat oroväckande siffror i Region Skåne med en låg andel av hjärtsviktspatienterna som får vedertagen basbehandling för hjärtsvikt. Endast ca 55% av dessa patienter i Skåne får adekvat behandling med kombination RAAS-hämmare/betablockare, trots Socialstyrelsens mål på 65%. Evidensen visar att denna behandling har visat sig vara effektiv för den patientgrupp som har hjärtsvikt av typen HF-rEF (hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga) medan motsvarande effekt inte kunnat styrkas för hjärtsvikt av typen HF-pEF (hjärtsvikt med bibehållen pumpförmåga). Skärpt och tidig diagnostik är därför av stor vikt, med hänsyn till olikheterna i både etiologi och klinisk bild.
Projektet inriktas mot att utvärdera möjligheten att med systematiskt arbete uppnå Socialstyrelsens rekommendationer avseende kvalitétsindikationer (basbehandling över 65%, optimerad diagnostik och behandling enligt evidensbaserade vårdprogram).
Syftet med projektet
Del 1: Översikt av diagnossättningen och förskrivningen av evidens-baserad behandling vid hjärtsvikt över olika geografiska områden i Skåne och identifiering av skillnader i förskrivning samt eventuella samband med socioekonomi och sjukvårdskonsumtion;
Del 2: Riktad intervention på vårdcentraler med optimering av diagnostik och behandling.
Kort titelHjärtsvikt i Södra Sverige
AkronymHISS
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/11/012026/12/31

Samarbetspartner