Hemma hos herr Niklas och andra skrivkunniga. Människorna vid stranden i Sigtuna.

  • Roslund, Mats (Forskare)
  • Wikström, Anders (Projektkoordinator)
  • Söderberg, Anders (Projektkoordinator)
  • Heimer, Olof (Projektkoordinator)
  • Runer, Johan (Forskare)

Projektinformation

Beskrivning

Kunskapen om våra tidiga städers tillblivelse och utveckling är helt beroende av arkeologin för att kunna växa. Det var först under 1200-talet som skriftliga källor ökade i antal, källor som idag kan brukas inom den politiska och, i viss mån, den ekonomiska historien. Men för historieskrivningen om den sena vikingatidens och tidiga medeltidens politiska, sociala och kulturella förändringar, är källorna dolda i kulturlagren.

Sigtuna är sedan länge en välkänd källa till kunskap om medeltida urbant liv. Men när man skärskådar de generella hypoteserna om hur människor format sin vardag och de sociala, ekonomiska och kulturella uttrycken för denna är det uppenbart att forskningen har svag förankring i kvantitativa och kvalitativa arbeten. Förutsättningarna för jämförande studier av Sigtuna och andra urbana miljöer i Skandinavien växer ur kombinationen av empiri, teoretiska modeller samt metoder för att sammanföra dessa. Idag är den teoretiska diskussionen om vad en stad är omfattande, men den tenderar att gå på tomgång. I debatten återkommer forskare ständigt till behovet av praxisstudier och närmandet till aktörer, det vill säga att genom empirisk kunskap förstå och förklara vad människor faktiskt gjorde på tomterna och i husen. Den enda vägen till denna kunskap är genom resurskrävande fältundersökningar.

Projektet avser att sammanställa, analysera och tillgängliggöra bebyggelselämningarna i kvarteret Professorn 1 i Sigtuna, Uppland, samt infoga dem i stadens historia genom analyser. De arkeologiska undersökningarna åren 1999 till 2000 av fastigheten mellan Stora gatan och stranden genererade en stor mängd data. Vid slutet av insatsen förelåg rester av vardag, hantverk, handel, religiösa uttryck och internationella förbindelser, allt skiftande över tid. Omkring 160 hus och byggnader utgjorde ett ramverk för människors handlingar, som ger oss möjlighet att följa medvetna val och kulturmönster i över 300 år. Ovanligt välbevarade lager från 1200- och 1300-tal skiljer dessutom ut platsen jämfört med andra undersökningar i staden.
Några av frågorna projektet vill besvara är:

¤ Hur ser bebyggelsestrukturen på tomterna ut och hur skiljer de sig från kvarteret Trädgårdsmästaren norr om Stora gatan?

¤ Hur kan vi se närvaron av gästande besökare och boende på tomterna i kvarteret Professorn?

¤ Vilka tecken på skrift och annan andlig kultur finns bland fynden, och hur ska vi tolka dem?

Projektet stöds av Berit Wallenbergs Stiftelse.

Populärvetenskaplig beskrivning

Vad vet vi om människors liv och kultur i städerna under medeltiden i Sverige? Frågor som dessa är som gruskorn i skon, irriterande tills man tagit fatt i problemet. Enda vägen till att verkligen få grepp om de sociala, ekonomiska och kulturella mönstren är genom arkeologin. Först med grundforskning på högupplösta källmaterial från medeltida städer kan gruskornet omvandlas till en pärla.

Forskningen på Sigtuna har fokuserat på maktens utövning genom riksbildning och kristnande. Vi vet däremot förvånansvärt lite om människors vardag, de materiella förutsättningarna som man levde under. Sigtunas arkeologiska lämningar med sin höga kvalitet är nödvändiga nycklar till förståelse för social, ekonomisk och kulturell utveckling, liksom utvecklingen av internationella kontakter.

Detta projekt vill därför genom två steg förbättra förutsättningarna för de specifika kunskaperna. Det första steget är att analysera dokumentationen från undersökningen i Professorn 1, utförd åren 1999 och 2000. Det är ett detaljerat källmaterial som öppnar upp för en stor mängd frågor. Det andra steget är att i en vetenskaplig rapport och i en populärvetenskaplig publikation lyfta fram andlig kultur och gästernas ursprung.

Projektet stöds av Berit Wallenbergs Stiftelse.
Kort titelHemma hos herr Niklas
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/01/012020/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi