Hemtjänst i äldres vardag: Ett brukarperspektiv

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Forskning om äldreomsorg har i huvudsak bedrivits ur omsorgsgivarens perspektiv, med utgångspunkt i villkor och erfarenheter hos de som ger omsorg. Detta fokus har också präglat teorier om omsorg, även då denna specifikt beskrivits som personcentrerad. Utförarperspektivets dominans inom äldreomsorgsforskningen blir påfallande när blicken riktas mot funktionshinderforskningen, där många studier helt fokuserar på erfarenheter och levnadsvillkor hos den som tar emot hjälp. Motsvarande studier är sällsynta inom forskning om äldreomsorg.

Det planerade projektet syftar till att generera kunskap om hur äldre hanterar och “passar in” hjälp från hemtjänsten i sina vardagsliv. Med den pågående marknadiseringen av äldreomsorgen är forskningen angelägen, givet tendenserna att reducera brukarperspektivet till en fråga om hur äldre väljer utförare på en marknad.

Projektet bygger på pilotintervjuer som indikerar att äldre är aktivt involverade och utvecklar strategier för att hjälpen från hemtjänsten ska fungera optimalt. Det kan handla om att praktiskt ställa i ordning i hemmet inför hemtjänstens besök, att emotionellt visa intresse för hemtjänstpersonalens liv eller att lära sig hemtjänstens retorik för undgå att mötas av att “sådant gör inte vi”. Projektets frågeställningar kommer också att beröra de identiteter, kategoriella tillhörigheter och roller som kommer i bruk som del av omsorgsmottagandet och hur relationer, förhållningssätt och erfarenheter utvecklas över tid.

Projektet har en etnografisk design med ett tvåårigt longitudinellt upplägg, där 25 hemtjänstmottagare intervjuas vid två tillfällen och medverkar i deltagande observationer vid två tillfällen. Upplägget möjliggör studier av förändring gällande äldres relationer och deras syn på omsorgens innebörd. Genom att äldreomsorg undersöks i kontexten av äldres vardagsliv utgör projektet utgör ett viktigt komplement till befintliga studier av brukarnöjdhet.
Kort titelHemtjänst i äldres vardag:
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012024/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fria nyckelord

  • Hemtjänst
  • Brukarperspektiv
  • Jämlika levnadsvillkor
  • Äldreomsorg