Boende, hälsa och funktionsnedsättning under åldrandeprocessen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

This project originated from the ENABLE-AGE Project, started in 2002 and aims toinvestigate how the home environment is related to health trajectories alongthe process of ageing. Subsequently, in addition to the cross-national ENABLE-AGEcohort of very old people in five EU countries, a cohort of younger olderpeople from the SNAC-GÅS, and cohorts of people ageing with Parkinson’s disease(HHPD) and Spinal Cord injury (SASCIS), respectively, have been added.

Asthis multi-faceted mixed methods project progresses we continue to study aspectof home, health and disability in different sub-groups of the ageing population,health effects of use of mobility devices, relocation as people age, and werecently added research questions that include the impact of the homeenvironment on mortality. The project involves continuous theory andmethodology development for cross-national, longitudinal research on housing and health.

Todate ~80 original papers have been produced, alongside numerous conferencecontributions, several book chapters and publications directed to stakeholders,senior citizens or the general public. Sixteen PhD theses using data from theproject have been completed (thirteen at Lund University; one at HeidelbergUniversity, Germany; one at Riga Stradins University, Latvia, and one at theHungarian research institute ELTE TáTK).

The evolving knowledge base has relevance for health science research that targetsdifferent groups of older people, with the potential to nurture the developmentof evidence-based housing interventions and housing provision that supporthealth in later life. The results will foster the development of health careand social services, not only in Sweden but in Europe at large and globally.

Other contributors
Åse Brandt, Gunilla Carlsson, Synneve Dahlin Ivanoff, Anne Gräsbeck, Tina Helle, Agneta Malmgren Fänge, Carita Nygren, Frank Oswald, Merja Rantakokko, Taina Rantanen, Oliver Schilling, Ulla Sonn, Hans-Werner Wahl, Janis Zalkalns

Contact
Overall project, Susanne Iwarsson, +46 46 222 1940, Susanne.Iwarsson@med.lu.se

Part 1, Maria Haak, +46 46 222 1815, Maria.Haak@med.lu.se
Part 2, Charlotte Löfqvist, +46 46 222 1945, Charlotte.Lofqvist@med.lu.se
Part 3, Sölve Elmståhl, +46 40 39 1320, solve.elmstahl@med.lu.se
Part 4, Jan Lexell, +46 46 222 1991, Jan.Lexell@med.lu.se

Populärvetenskaplig beskrivning

Mår äldre sämre, eller kanske rent av dör, när de
flyttar mellan olika bostäder? Vilka hälsoeffekter kan kopplas till
användningen av gånghjälpmedel, t ex käppar eller rollatorer? Detta är några av
de forskningsfrågor som projektet ”Boende, hälsa och funktionsnedsättning under
åldrandeprocessen” tar itu med.Det aktuella projektet är det största inom CASE. Till dagens dato har ca 80
vetenskapliga artiklar publicerats och 16 doktorsavhandlingar färdigställts.
Varav 13 vid Lunds universitet, en vid universitetet i Heidelberg, en vid Riga
Stradins universitet och en vid det ungerska forskningsinstitutet ELTE TáTK.Tvärnationellt perspektiv

Projektet tog sin början i EU-projektet ENABLE-AGE som startade 2002. Det
övergripande syftet är att undersöka hur boendet påverkar hälsan under
åldrandet. Forskarna tittar t ex närmare på hälsoeffekter med koppling till förflyttningshjälpmedel
och flyttningar och studerar hur faktorer i boendet är relaterade till
överlevnad. Projektet involverar också fortlöpande teori- och
metodologiutveckling för longitudinell forskning om sådana frågor.Tillgängliga hemmiljöer på vetenskaplig grund

Målet är en växande kunskapsbank, till nytta för forskare och andra med
intresse för olika grupper i den åldrande befolkningen och deras
boendesituation. Kunskapsbanken ska främja utvecklingen av stödjande och
tillgängliga hemmiljöer som vilar på vetenskaplig grund. Resultaten förväntas
även bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården och övrig social service,
inte bara i Sverige utan i hela Europa och globlat.Projekt i fyra delar

Projektet består av fyra delar. Den första utgår från ENABLE-AGE som innefattar
knappt 2000 personer. De medverkande var vid starten äldre än 75 år och bodde själva
i vanliga bostäder i Lettland, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller Ungern. I
Lettland, Tyskland och Sverige har deltagarna följts under ca 10 år. Del 2
bygger på datainsamling med 371 individer mellan 67-70 år (s k yngre äldre)
inom ramen för Swedish National Study of Aging and Care (SNAC-GÅS). Del 3 ingår
i projektet SASCIS och siktar in sig på boende och hälsa hos 123 personer (50
år och äldre) som har levt med funktionsnedsättningar till följd av
ryggmärgsskada i 10 år eller mer. Del 4 omfattar 255 personer som åldras med
Parkinsons sjukdom. Text: Erik Skogh & Susanne Iwarsson
Kort titelThemes?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2002/01/01 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Goethe University
  • University of Jyväskylä
  • Heidelberg University
  • Riga Stradins University

Finansiering

  • Swedish Research Council

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments